Piękna akcja charytatywna: zjedz obiad z seniorem

Star­si ludzie częs­to boryka­ją się z prob­le­mem samot­noś­ci. Brak dostępu do inter­ne­tu, niewielu zna­jomych i częste zagani­an­ie ze strony najbliższych wpędza ich w poczu­cie tego, że są kimś zbęd­nym. Szan­sę na poprawę tej sytu­acji jest nowa akc­ja chary­taty­w­na – zjedz obi­ad z seniorem.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Redakc­ja Sady­ba24, chce przeprowadz­ić akcję, która pod­biła Płock:
„W ostat­nią niedzielę wys­tar­towała tam pier­wsza edy­c­ja akcji chary­taty­wnej „Obi­ad”. W skró­cie, pomysł pole­ga na tym, że raz na tydzień, właśnie w niedzielę, lokalni wolon­tar­iusze odwiedza­ją oso­by samotne z okol­i­cy (jeden wolon­tar­iusz jed­ną osobę). Wspól­nie jedzą obi­ad, przy okazji roz­maw­ia­jąc. Obi­ady te pochodzą z lokalnych kna­jp, które chcą pomóc samot­nym osobom starszym na zasadzie wolon­tariatu. Każ­da restau­rac­ja sama deklaru­je, ile takich obi­adów może wys­taw­ić na wynos co tydzień (min­i­mum 2 – jeden dla samot­nej oso­by starszej i 1 dla wolon­tar­iusza). Zobow­iązanie jest poważne – wchodząc do akcji, restau­rac­ja zobow­iązu­je się wspier­ać ją swoi­mi zestawa­mi obi­ad­owy­mi przez cały czas trwa­nia pro­gra­mu, czyli kil­ka miesię­cy.” – opisu­je por­tal Sady­ba24.

Jed­nak oprócz dobrej woli restau­ra­torów, którzy hojnie wspar­li akcję, potrze­ba jeszcze wolon­tar­iuszy, którzy będą chwili z senio­ra­mi spędz­ić miło czas.

Wszys­tkie oso­by, które chci­ały­by zostać wolon­tar­iusza­mi lub koordynatorem/ami, pros­zonę są o wysłanie pry­wat­nej wiado­moś­ci na pro­filu Ogrodowe Mias­to Sady­ba24 lub przez wysłanie e-maila na adres redakcja@​sadyba2​4​.​pl.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.