Piękna akcja charytatywna: zjedz obiad z seniorem

Starsi ludzie czę­sto bory­ka­ją się z pro­ble­mem samot­no­ści. Brak dostę­pu do inter­ne­tu, nie­wie­lu zna­jo­mych i czę­ste zaga­nia­nie ze stro­ny naj­bliż­szych wpę­dza ich w poczu­cie tego, że są kimś zbęd­nym. Szansę na popra­wę tej sytu­acji jest nowa akcja cha­ry­ta­tyw­na – zjedz obiad z seniorem.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Redakcja Sadyba24, chce prze­pro­wa­dzić akcję, któ­ra pod­bi­ła Płock:

„W ostat­nią nie­dzie­lę wystar­to­wa­ła tam pierw­sza edy­cja akcji cha­ry­ta­tyw­nej „Obiad”. W skró­cie, pomysł pole­ga na tym, że raz na tydzień, wła­śnie w nie­dzie­lę, lokal­ni wolon­ta­riu­sze odwie­dza­ją oso­by samot­ne z oko­li­cy (jeden wolon­ta­riusz jed­ną oso­bę). Wspólnie jedzą obiad, przy oka­zji roz­ma­wia­jąc. Obiady te pocho­dzą z lokal­nych knajp, któ­re chcą pomóc samot­nym oso­bom star­szym na zasa­dzie wolon­ta­ria­tu. Każda restau­ra­cja sama dekla­ru­je, ile takich obia­dów może wysta­wić na wynos co tydzień (mini­mum 2 – jeden dla samot­nej oso­by star­szej i 1 dla wolon­ta­riu­sza). Zobowiązanie jest poważ­ne – wcho­dząc do akcji, restau­ra­cja zobo­wią­zu­je się wspie­rać ją swo­imi zesta­wa­mi obia­do­wy­mi przez cały czas trwa­nia pro­gra­mu, czy­li kil­ka mie­się­cy.” – opi­su­je por­tal Sadyba24.

Jednak oprócz dobrej woli restau­ra­to­rów, któ­rzy hoj­nie wspar­li akcję, potrze­ba jesz­cze wolon­ta­riu­szy, któ­rzy będą chwi­li z senio­ra­mi spę­dzić miło czas.

Wszystkie oso­by, któ­re chcia­ły­by zostać wolon­ta­riu­sza­mi lub koordynatorem/ami, pro­szo­nę są o wysła­nie pry­wat­nej wia­do­mo­ści na pro­fi­lu Ogrodowe Miasto Sadyba24 lub przez wysła­nie e-maila na adres redakcja@​sadyba2​4​.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.