„Piłsudski na Kasztance” odzyskany. Skradziono go 19 lat temu

Policjanci wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go sto­łecz­nej Policji dzia­ła­jąc pod nad­zo­rem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście odzy­ska­li obraz Wojciecha Kossaka „Piłsudski na Kasztance”. Dzieło zosta­ło utra­co­ne w wyni­ku wła­ma­nia do miesz­ka­nia w stycz­niu 1997 roku na tere­nie Krakowa. Obraz figu­ro­wał jako skra­dzio­ny w wyka­zie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków.

Policjanci sta­le moni­to­ru­ją rynek anty­kwa­rycz­ny, spraw­dza­ją ofer­ty domów aukcyj­nych i gale­rie, korzy­sta­ją z kra­jo­we­go wyka­zu zabyt­ków skra­dzio­nych lub wywie­zio­nych za gra­ni­cę nie­zgod­nie z pra­wem, któ­ry jest pro­wa­dzo­ny przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Publicznych. Na prze­strze­ni ostat­nich lat poli­cjan­ci Wydziału Kryminalnego KSP odzy­ska­li dzie­siąt­ki uni­ka­to­wych obra­zów oraz dzieł sztu­ki, któ­rych war­tość moż­na sza­co­wać w milio­nach euro.

Jednym z ostat­nich suk­ce­sów sto­łecz­nych kry­mi­nal­nych przy współ­pra­cy Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków jest zabez­pie­cze­nie w jed­nej z gale­rii dzieł sztu­ki na tere­nie Warszawy obra­zu Wojciecha Kossaka „Piłsudski na Kasztance”. Dzieło zosta­ło utra­co­ne w wyni­ku wła­ma­nia do pry­wat­ne­go miesz­ka­nia, do któ­re­go doszło w stycz­niu 1997 roku na tere­nie Krakowa. Poszukiwane płót­no figu­ro­wa­ło jako skra­dzio­ne w wyka­zie Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zabytków. W wyni­ku eks­per­ty­zy spo­rzą­dzo­nej przez eks­per­tów z Muzeum Narodowego w Warszawie potwier­dzo­no auten­tycz­ność dzie­ła Kossaka. Czynności w tej spra­wie poli­cjan­ci wyko­nu­ją pod nad­zo­rem Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście.

Funkcjonariusze KSP od lat dzia­ła­ją na rzecz ochro­ny dzie­dzic­twa kul­tu­ro­we­go. Skutecznie i meto­dycz­nie poszu­ku­ją, a następ­nie zabez­pie­cza­ją dzie­ła sztu­ki, któ­re padły ofia­rą wojen­nych rabun­ków czy współ­cze­snych kra­dzie­ży. Współpracują w tym zakre­sie z insty­tu­cja­mi pań­stwo­wy­mi, m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, a tak­że z gale­ria­mi oraz oso­ba­mi pry­wat­ny­mi. Dzięki ich zaan­ga­żo­wa­niu zabez­pie­czo­no wyso­kiej kla­sy dzie­ła autor­stwa mistrzów pol­skich i obcych.

Działania poli­cjan­tów KSP nie ogra­ni­cza­ją się wyłącz­nie do poszu­ki­wa­nia dzieł sztu­ki utra­co­nych przez pol­skie insty­tu­cje i naszych oby­wa­te­li. Funkcjonariusze podej­mu­ją rów­nież na tej płasz­czyź­nie koope­ra­cję ze służ­ba­mi innych kra­jów. Dzięki współ­pra­cy z Policją fran­cu­ską war­szaw­scy poli­cjan­ci wspól­nie z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji odna­leź­li i zabez­pie­czy­li anty­ki skra­dzio­ne z jed­ne­go z pała­ców na połu­dniu Francji.

Na prze­ło­mie 2011–2016 funk­cjo­na­riu­sze Wydziału Kryminalnego KSP prze­pro­wa­dzi­li kil­ka­dzie­siąt czyn­no­ści ope­ra­cyj­nych lub postę­po­wań przy­go­to­waw­czych, w wyni­ku któ­rych zabez­pie­czo­no wie­le nie­zwy­kle cen­nych dla kul­tu­ry pol­skiej dzieł sztuki.

W tym roku sto­łecz­ni poli­cjan­ci wydzia­łu kry­mi­nal­ne­go odzy­ska­li dwa inne obra­zy: „Hucułka z dzban­kiem” Michała Borucińskiego i „Święty Longin, patron dzwon­ka­rzy” Jana Matejki, któ­re poja­wi­ły się na aukcjach. Dzieła figu­ro­wa­ły w bazie strat wojen­nych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.