„Piłsudski na Kasztance” odzyskany. Skradziono go 19 lat temu

Polic­jan­ci wydzi­ału krymi­nal­nego stołecznej Policji dzi­ała­jąc pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Warsza­wa Śród­mieś­cie odzyskali obraz Woj­ciecha Kos­sa­ka „Pił­sud­s­ki na Kasz­tance”. Dzieło zostało utra­cone w wyniku wła­ma­nia do mieszka­nia w sty­czniu 1997 roku na tere­nie Krakowa. Obraz fig­urował jako skradziony w wykazie Nar­o­dowego Insty­tu­tu Muzeal­nict­wa i Ochrony Zabytków.

Polic­jan­ci stale mon­i­toru­ją rynek antyk­waryczny, sprawdza­ją ofer­ty domów auk­cyjnych i galerie, korzys­ta­ją z kra­jowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niez­god­nie z prawem, który jest prowad­zony przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Pub­licznych. Na przestrzeni ostat­nich lat polic­jan­ci Wydzi­ału Krymi­nal­nego KSP odzyskali dziesiąt­ki unika­towych obrazów oraz dzieł sztu­ki, których wartość moż­na sza­cow­ać w mil­ionach euro.
Jed­nym z ostat­nich sukcesów stołecznych krymi­nal­nych przy współpra­cy Nar­o­dowego Insty­tu­tu Muzeal­nict­wa i Ochrony Zabytków jest zabez­piecze­nie w jed­nej z galerii dzieł sztu­ki na tere­nie Warsza­wy obrazu Woj­ciecha Kos­sa­ka „Pił­sud­s­ki na Kasz­tance”. Dzieło zostało utra­cone w wyniku wła­ma­nia do pry­wat­nego mieszka­nia, do którego doszło w sty­czniu 1997 roku na tere­nie Krakowa. Poszuki­wane płót­no fig­urowało jako skradzione w wykazie Nar­o­dowego Insty­tu­tu Muzeal­nict­wa i Ochrony Zabytków. W wyniku eksper­tyzy sporząd­zonej przez ekspertów z Muzeum Nar­o­dowego w Warsza­w­ie potwierd­zono aut­en­ty­czność dzieła Kos­sa­ka. Czyn­noś­ci w tej spraw­ie polic­jan­ci wykonu­ją pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Warsza­wa Śród­mieś­cie.

Funkcjonar­iusze KSP od lat dzi­ała­ją na rzecz ochrony dziedz­ict­wa kul­tur­owego. Skutecznie i metody­cznie poszuku­ją, a następ­nie zabez­piecza­ją dzieła sztu­ki, które padły ofi­arą wojen­nych rabunków czy współczes­nych kradzieży. Współpracu­ją w tym zakre­sie z insty­tuc­ja­mi państ­wowy­mi, m.in. z Min­is­terst­wem Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego, Nar­o­dowym Insty­tutem Muzeal­nict­wa i Ochrony Zbiorów, a także z gale­ri­a­mi oraz osoba­mi pry­wat­ny­mi. Dzię­ki ich zaan­gażowa­niu zabez­piec­zono wysok­iej klasy dzieła autorstwa mis­trzów pol­s­kich i obcych.

Dzi­ała­nia polic­jan­tów KSP nie ogranicza­ją się wyłącznie do poszuki­wa­nia dzieł sztu­ki utra­conych przez pol­skie insty­tuc­je i naszych oby­wa­teli. Funkcjonar­iusze pode­j­mu­ją również na tej płaszczyźnie koop­er­ację ze służba­mi innych kra­jów. Dzię­ki współpra­cy z Policją fran­cuską warsza­wscy polic­jan­ci wspól­nie z Biurem Krymi­nal­nym Komendy Głównej Policji odnaleźli i zabez­pieczyli anty­ki skradzione z jed­nego z pałaców na połud­niu Francji.

Na przełomie 2011–2016 funkcjonar­iusze Wydzi­ału Krymi­nal­nego KSP przeprowadzili kilka­dziesiąt czyn­noś­ci oper­a­cyjnych lub postępowań przy­go­towaw­czych, w wyniku których zabez­piec­zono wiele niezwyk­le cen­nych dla kul­tu­ry pol­skiej dzieł sztu­ki.

W tym roku stołeczni polic­jan­ci wydzi­ału krymi­nal­nego odzyskali dwa inne obrazy: „Hucuł­ka z dzbankiem” Michała Boru­cińskiego i „Świę­ty Lon­gin, patron dzwonkarzy” Jana Mate­j­ki, które pojaw­iły się na aukc­jach. Dzieła fig­urowały w bazie strat wojen­nych Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.