„Piłsudski na Kasztance” odzyskany. Skradziono go 19 lat temu

Polic­jan­ci wydzi­ału krymi­nal­ne­go stołecznej Policji dzi­ała­jąc pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Warsza­wa Śród­mieś­cie odzyskali obraz Woj­ciecha Kos­saka „Pił­sud­ski na Kasz­tance”. Dzieło zostało utra­cone w wyniku wła­ma­nia do mieszka­nia w sty­czniu 1997 roku na tere­nie Krakowa. Obraz fig­urował jako skradziony w wykazie Nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Muzeal­nict­wa i Ochrony Zabytków.

Polic­jan­ci stale mon­i­toru­ją rynek antyk­waryczny, sprawdza­ją ofer­ty domów auk­cyjny­ch i galerie, korzys­ta­ją z kra­jowe­go wykazu zabytków skradziony­ch lub wywieziony­ch za granicę niez­god­nie z prawem, który jest prowad­zony przez Ośrodek Ochrony Zbiorów Pub­liczny­ch. Na przestrzeni ostat­nich lat polic­jan­ci Wydzi­ału Krymi­nal­ne­go KSP odzyskali dziesiątki unika­towych obrazów oraz dzieł sztuki, których wartość moż­na sza­cow­ać w mil­ionach euro.
Jed­nym z ostat­nich sukcesów stołeczny­ch krymi­nal­ny­ch przy współpra­cy Nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Muzeal­nict­wa i Ochrony Zabytków jest zabez­piecze­nie w jed­nej z galerii dzieł sztuki na tere­nie Warsza­wy obrazu Woj­ciecha Kos­saka „Pił­sud­ski na Kasz­tance”. Dzieło zostało utra­cone w wyniku wła­ma­nia do pry­wat­ne­go mieszka­nia, do które­go doszło w sty­czniu 1997 roku na tere­nie Krakowa. Poszuki­wane płót­no fig­urowało jako skradzione w wykazie Nar­o­dowe­go Insty­tu­tu Muzeal­nict­wa i Ochrony Zabytków. W wyniku eksper­tyzy sporząd­zonej przez ekspertów z Muzeum Nar­o­dowe­go w Warsza­w­ie potwierd­zono aut­en­ty­czność dzieła Kos­saka. Czyn­noś­ci w tej spraw­ie polic­jan­ci wykonu­ją pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Warsza­wa Śród­mieś­cie.

Funkcjonar­iusze KSP od lat dzi­ała­ją na rzecz ochrony dziedz­ict­wa kul­tur­owe­go. Skutecznie i metody­cznie poszuku­ją, a następ­nie zabez­piecza­ją dzieła sztuki, które padły ofi­arą wojen­ny­ch rabunków czy współczes­ny­ch kradzieży. Współpracu­ją w tym zakre­sie z insty­tuc­jami państ­wowymi, m.in. z Min­is­terst­wem Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowe­go, Nar­o­dowym Insty­tutem Muzeal­nict­wa i Ochrony Zbiorów, a także z gale­ri­ami oraz osobami pry­wat­nymi. Dzięki ich zaan­gażowa­niu zabez­piec­zono wysok­iej klasy dzieła autorstwa mis­trzów pol­s­kich i obcy­ch.

Dzi­ała­nia polic­jan­tów KSP nie ogranicza­ją się wyłącznie do poszuki­wa­nia dzieł sztuki utra­cony­ch przez pol­skie insty­tuc­je i naszy­ch oby­wa­teli. Funkcjonar­iusze pode­j­mu­ją również na tej płaszczyźnie koop­er­ację ze służbami inny­ch kra­jów. Dzięki współpra­cy z Policją fran­cuską warsza­wscy polic­jan­ci wspól­nie z Biurem Krymi­nal­nym Komendy Głównej Policji odnaleźli i zabez­pieczyli antyki skradzione z jed­ne­go z pałaców na połud­niu Francji.

Na przełomie 2011–2016 funkcjonar­iusze Wydzi­ału Krymi­nal­ne­go KSP przeprowadzili kilka­dziesiąt czyn­noś­ci oper­a­cyjny­ch lub postępowań przy­go­towaw­czy­ch, w wyniku których zabez­piec­zono wiele niezwyk­le cen­ny­ch dla kul­tu­ry pol­skiej dzieł sztuki.

W tym roku stołeczni polic­jan­ci wydzi­ału krymi­nal­ne­go odzyskali dwa inne obrazy: „Hucułka z dzbankiem” Michała Boru­cińskiego i „Świę­ty Long­in, patron dzwonkarzy” Jana Mate­jki, które pojaw­iły się na aukc­jach. Dzieła fig­urowały w bazie strat wojen­ny­ch Min­is­terst­wa Kul­tu­ry i Dziedz­ict­wa Nar­o­dowe­go.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.