Plac Europejski z bezpłatnym lodowiskiem, iluminacją i jarmarkiem

W Mikołajki, 6 grud­nia o godz. 18, prze­strzeń Placu Europejskiego roz­bły­śnie kolo­ra­mi świą­tecz­nych ilu­mi­na­cji i neo­nów. Największą atrak­cją będzie dostęp­ne dla wszyst­kich bez­płat­ne lodo­wi­sko przed Warsaw Spire. Miłośników Warszawy na pew­no ucie­szy też nowa odsło­na hasła „Kocham Warszawę” w posta­ci wiel­ko­for­ma­to­wej insta­la­cji świetl­nej w prze­strze­ni placu. 

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

W Mikołajki, 6 grud­nia o godz. 18, plac Europejski zamie­ni się w pięk­nie ilu­mi­no­wa­ną, świą­tecz­no-zimo­wą sce­ne­rię, stwo­rzo­ną z myślą o miesz­kań­cach Warszawy przez fir­mę Ghelamco Poland – inwe­sto­ra kom­plek­su Warsaw Spire. Miłośnicy świą­tecz­nej atmos­fe­ry będą tu mogli aktyw­nie spę­dzić czas w gro­nie przy­ja­ciół i rodzi­ny. Będzie na nich cze­kać bez­płat­ne lodo­wi­sko i wypo­ży­czal­nia łyżew, a tak­że świą­tecz­ne kra­my z grza­nym winem i przy­sma­ka­mi. Mieszkańcy i tury­ści będą mogli stąd rów­nież roze­słać do naj­bliż­szych spe­cjal­nie zapro­jek­to­wa­ne na tę oka­zję świą­tecz­ne kartki.

Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ria­ły prasowe

Tuż po sąsiedz­ku lodo­wi­ska, w ple­ne­ro­wej gale­rii Art Walk, dewe­lo­per wraz z fun­da­cją Sztuka w Mieście zapla­no­wał wysta­wę. W jej prze­strze­ni zapre­zen­to­wa­nych zosta­nie kil­ka­na­ście neo­nów zapro­jek­to­wa­nych przez arty­stów i desi­gne­rów, a tak­że frag­men­ty kul­to­wych neo­nów roz­świe­tla­ją­cych nie­gdyś uli­ce stolicy.

Tego dnia fir­ma Ghelamco zapla­no­wa­ła jesz­cze jed­ną świą­tecz­ną atrak­cję z myślą o miło­śni­kach Warszawy. Odsłonięte zosta­nie popu­lar­ne hasło „Kocham Warszawę” w nowej, nie­zna­nej dotąd for­mie – wiel­ko­for­ma­to­wej insta­la­cji świetl­nej nawią­zu­ją­cej do poko­cha­ne­go przez war­sza­wia­ków neo­nu z okre­su budo­wy Warsaw Spire. Stanie ona przed lodo­wi­skiem na pla­cu Europejskim – tak, aby być jesz­cze bli­żej mieszkańców.

Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ria­ły prasowe

Lodowisko na pla­cu Europejskim będzie czyn­ne codzien­nie od godz. 15.00 do 22.00 i będzie funk­cjo­no­wać przez kolej­ne 3 mie­sią­ce zimy. Amatorzy świą­tecz­nych atrak­cji z łatwo­ścią doja­dą tu II linią metra, a tak­że każ­dym tram­wa­jem i auto­bu­sem prze­jeż­dża­ją­cym przez ron­do Daszyńskiego.

Wydarzenie na Facebooku: www.facebook.com/events/1829575210634045/

Fot. materiały prasowe

Fot. mate­ria­ły prasowe

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.