Po 12 godzinach operacji, przeszczep zakończył się sukcesem!

Wczoraj infor­mo­wa­li­śmy o pierw­szym w Polsce prze­szcze­pie łań­cu­cho­wym. Rozpoczął się o 8.00 rano w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie. O 20.00, prof. Andrzej Chmura poin­for­mo­wał o zakoń­cze­niu operacji.

Fot. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / zywydawcanerki.com

Fot. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / zywydawcanerki.com

„Mamy to za sobą. Jestem bar­dzo szczę­śli­wy. Czekaliśmy na to od lat i naresz­cie się ziści­ło” – pod­kre­ślił pro­fe­sor Andrzej Chmura doda­jąc, że jest to histo­rycz­na chwi­la dla pol­skiej trans­plan­to­lo­gii. Pierwszy tego typu zabieg na świe­cie prze­pro­wa­dzo­no w 1991 roku. Polska jest teraz jed­nym z nie­wie­lu kra­jów na świe­cie, któ­ry pro­wa­dzi tego typu, jak­by nie było, pio­nier­skie operacje.

Przeczep Łańcuchowy, bo tak nazy­wa się pro­fe­sjo­nal­nie cała ope­ra­cja zosta­nie prze­pro­wa­dzo­ny mię­dzy trze­ma para­mi. Wykonuje się go, kie­dy daw­ca chce prze­ka­zać narząd bli­skiej oso­bie, ale nie ma takiej moż­li­wo­ści ze wzglę­du na nie­zgod­ność gru­py krwi lub nie­zgod­ność immu­no­lo­gicz­ną. Wtedy to daw­ca może prze­ka­zać ner­kę innej oso­bie, w nie­ja­ko w zamian bli­ski bior­cy odda narząd bli­skie­mu daw­cy. W tym przy­pad­ku mło­dy męż­czy­zna nie mógł oddać ner­kę mat­ce, a inny daw­ca nie mógł oddać narzą­du bra­tu. W trze­ciej parze mąż nie mógł oddać ner­kę swo­jej żonie.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.