Po 12 godzinach operacji, przeszczep zakończył się sukcesem!

Wczo­raj infor­mowal­iśmy o pier­wszym w Polsce przeszczepie łańcu­chowym. Rozpoczął się o 8.00 rano w Szpi­talu Klin­icznym Dzieciąt­ka Jezus w Warsza­w­ie. O 20.00, prof. Andrzej Chmu­ra poin­for­mował o zakończe­niu oper­acji.

Fot. Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus / zywydawcanerki.com

Fot. Szpi­tal Klin­iczny Dzieciąt­ka Jezus / zywydawcanerki.com

„Mamy to za sobą. Jestem bard­zo szczęśli­wy. Czekaliśmy na to od lat i naresz­cie się ziś­ciło” – pod­kreślił pro­fe­sor Andrzej Chmu­ra doda­jąc, że jest to his­to­rycz­na chwila dla pol­skiej trans­plan­tologii. Pier­wszy tego typu zabieg na świecie przeprowad­zono w 1991 roku. Pol­s­ka jest ter­az jed­nym z niewielu kra­jów na świecie, który prowadzi tego typu, jak­by nie było, pio­nier­skie oper­ac­je.

Przeczep Łańcu­chowy, bo tak nazy­wa się pro­fesjon­al­nie cała oper­ac­ja zostanie przeprowad­zony między trze­ma para­mi. Wykonu­je się go, kiedy daw­ca chce przekazać narząd bliskiej oso­bie, ale nie ma takiej możli­woś­ci ze wzglę­du na niez­god­ność grupy krwi lub niez­god­ność immuno­log­iczną. Wtedy to daw­ca może przekazać nerkę innej oso­bie, w nie­jako w zami­an blis­ki bior­cy odda narząd bliskiemu daw­cy. W tym przy­pad­ku młody mężczyz­na nie mógł odd­ać nerkę matce, a inny daw­ca nie mógł odd­ać narzą­du bratu. W trze­ciej parze mąż nie mógł odd­ać nerkę swo­jej żonie.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.