Po naszej publikacji poszukiwany sam zgłosił się na policję

„Po publi­ka­cji komu­ni­ka­tu i zdję­cia oso­by, któ­ra mogła mieć zwią­zek z kra­dzie­żą toreb­ki w pubie na Mokotowie, poszu­ki­wa­ny męż­czy­zna sam zgło­sił się na poli­cję. Wczoraj 29-latek usły­szał zarzu­ty kra­dzie­ży. Za ten czyn gro­zi mu kara do 5 lat pozba­wie­nia wol­no­ści” – infor­mu­je policja.

Fot. KSP

Na proś­bę funk­cjo­na­riu­szy Warszawa w Pigułce jako jedy­na redak­cja opu­bli­ko­wa­ła post o męż­czyź­nie, któ­ry mógł mieć zwią­zek z kra­dzie­żą toreb­ki z zawar­to­ścią dwóch tele­fo­nów komór­ko­wych oraz doku­men­tów. Do zda­rze­nia doszło 26 listo­pa­da ubie­głe­go roku w jed­nym z pubów na tere­nie Mokotowa a wize­ru­nek oso­by zare­je­stro­wa­ły kame­ry monitoringu.

Po publi­ka­cji komu­ni­ka­tu 29-let­ni Daniel W. zgło­sił się do moko­tow­skiej komen­dy. Wczoraj z męż­czy­zną wyko­ny­wa­ne były czyn­no­ści pro­ce­so­we. Podejrzanemu prze­sta­wio­ne zosta­ły zarzu­ty kar­ne. Za czyn, któ­re­go się dopu­ścił, gro­zi kara do 5 lat pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.