Poderżnięto gardło matce i 1,5 rocznemu chłopcu. Policja zatrzymała podejrzanych w tej sprawie. Jeden mieszka pod Warszawą

Nowe usta­le­nia poli­cji w związ­ku ze śmier­cią 30-let­niej mat­ki oraz jej pół­to­ra­rocz­ne­go dziec­ka w Radomiu. Jak dowie­dział się „Fakt” zatrzy­ma­no dwóch podej­rza­nych: miesz­kań­ca Legionowa oraz powia­tu szydłowieckiego.

Fot. Policja

Żaden z męż­czyzn nie jest spo­krew­nio­ny z ofia­rą. Policja poda­ła wczo­raj, że ze wzglę­du na wcze­sny etap śledz­twa, nie są udzie­la­ne żad­ne infor­ma­cje w tej sprawie.

Jedyne infor­ma­cje jakie uda­ło się potwier­dzić to, że do odkry­cia ciał doszło ok. godz. 17.00. Policję zawia­do­mił ktoś z człon­ków rodziny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.