Podróż w czasie po starej Warszawie w wirtualnej rzeczywistości. Za darmo! [WIDEO]

Tech­nolo­gia Vir­tu­al Real­i­ty zaw­itała do Pałacu Kul­tu­ry. Hory­zon­tHis­torii to pro­jekt, dostar­cza­ją­cy jego użytkown­ikom nieza­pom­ni­anych wrażeń z możli­woś­ci podróżowa­nia w cza­sie i zobaczenia w wirtu­al­nej rzeczy­wis­toś­ci, jak zmieni­ała się Warsza­wa na przestrzeni dziejów.

„Przy­go­da rozpoczy­na się na tarasie widokowym 30 pię­tra Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki. Z tego miejs­ca przenosimy się w dolinę Wisły praw­ie tysiąc lat wstecz, do XI w. Podróżu­jąc wehikułem odwiedza­my różne stule­cia, aż do 1944 roku, a każdy z tych his­to­rycznych okresów ma niespodziankę dla odkry­w­cy – dodatkowo wbu­dowaną grę VR” – twierdzi Pałac Kul­tu­ry i Nau­ki, który zaprasza na wydarze­nie – „W tej his­to­rycznej przy­godzie towarzyszy nam, brzmią­cy nieco leg­en­darnie W.A.R.S. Opowia­da o epoce, do której przy­byliśmy wehikułem cza­su i udziela wszel­kich porad w podróży.”
Pałac Kul­tu­ry i Nau­ki zaprasza na dar­mowe testy w dni­ach 12 -15 maja br.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.