Za niespełna tydzień odbędzie się pogrzeb mjr. Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”

24 kwiet­nia o godzinie 15:00 na warsza­wskim Cmen­tarzu Wojskowym na Powązkach odbędzie się Pogrzeb mjr. Zyg­mun­ta Szendzielarza „Łupasz­ki”.

12651075_1129882903689998_6916708664900279570_n

Fot. Face­book

„Po 65 lat­ach, wyk­lę­ty z nakazu sowiec­kich oku­pan­tów, zamor­dowany przez zdra­jców nar­o­du, major Zyg­munt Szendzielarz “Łupasz­ka”, spocznie w poświę­conej zie­mi na wojskowym cmen­tarzu powązkowskim w Warsza­w­ie.
Bohater niezłom­ny w walce z komu­nisty­cznym złem, bronią­cy hon­oru i wol­noś­ci Rzecz­pospo­litej zostanie odprowad­zony na wieczny spoczynek. 
Jego szcząt­ki, zgod­nie z wojskowym cer­e­mo­ni­ałem, w uroczystym kon­duk­cie, w obec­noś­ci najwyższych władz Rzecz­pospo­litej, zostaną przewiezione na lawe­cie uli­ca­mi Warsza­wy.
Niech ta ostat­nia dro­ga będzie wspól­nym hoł­dem Polaków złożonym ich bohater­skiemu obroń­cy. Bądźmy tam, wtedy, razem.” – napisała Hali­na Morawska siostrzeni­ca mjr. Zyg­mun­ta Szendzielarza „Łupasz­ki”

Złoże­nie ciała poprzedzi Msza żałob­na pod prze­wod­nictwem Bisku­pa Polowego Józe­fa Guzd­ka, która rozpocznie się o godzinie 15.00 w koś­ciele pw. Św. Karo­la Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.