Polacy oszaleli na punkcie loterii paragonowej. Zarejestrowano już ponad 100 tys. transakcji!

Pamiętacie szał jaki towa­rzy­szył wpro­wa­dze­niu Paszportów Polsatu? To było coś! Teraz jed­nak, nad­cho­dzi inna, ogól­no­pol­ska lote­ria orga­ni­zo­wa­na w dodat­ku przez… Ministerstwo Finansów. Polacy osza­le­li na jej punkcie!

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Ministerstwo Finansów na swo­im twit­te­rze poda­ło, że tyl­ko w pierw­szej dobie zare­je­stro­wa­no już 25 000 para­go­nów. 2 paź­dzier­ni­ka było ich już 100 000. Warszawa, jako naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Polsce, zare­je­stro­wa­ła też zapew­ne naj­więk­szą licz­bę paragonów.

Aby wziąć udział w lote­rii, wystar­czy mieć ukoń­czo­ne 18 lat i para­gon fiskal­ny na mini­mum 10 zł oraz zare­je­stro­wać go na stro­nie www.loteriaparagonowa.gov.pl. Do wygra­nia są Samochody Opel Insignia i Astra oraz nowo­cze­sne lap­to­py i ipa­dy. Loteria jest czę­ścią naj­now­szej akcji edu­ka­cyj­nej Ministerstwa Finansów, któ­ra zachę­ca Polaków do wyda­wa­nia i bra­nia para­go­nów fiskal­nych oraz ma im uświa­do­mić, jak dużą rolę peł­nią w uczci­wym obro­cie gospodarczym.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.