Policja ostrzega przed utrudnieniami w weekend i podaje nr telefonu

W piątek, 26 lutego uli­ca­mi mias­ta prze­jedzie rowerowa Warsza­wska Masa Kry­ty­cz­na, a w sobotę prze­jdzie demon­strac­ja. Będą zmi­any w ruchu dro­gowym i kur­sowa­niu komu­nikacji miejskiej.

Fot. KSP

Fot. KSP

Trady­cyjnie ostat­ni piątek miesią­ca to prze­jazd Warsza­wskiej Masy Kry­ty­cznej. 26 lutego, w godz. 18.00 – 22.00, row­erzyś­ci prze­jadą następu­ją­cy­mi uli­ca­mi: pl. Zamkowy, Krakowskie Przed­mieś­cie, Nowy Świat, Al. Jero­zolim­skie, Marsza­łkows­ka, pl. Bankowy, gen. W. Ander­sa, M. Anielewicza, Smocza, Staw­ki, Okopowa, Powązkows­ka, Tatars­ka, J. Ostro­ro­ga, Obo­zowa, Księ­cia Janusza, Jana Olbrach­ta, Redu­towa, Wol­s­ka, M. Kasprza­ka, Pros­ta, Świę­tokrzys­ka, Nowy Świat, Krakowskie Przed­mieś­cie, pl. Zamkowy.

W sobotę, 27 lutego, w godz. 13.00 – 18.00, na bło­ni­ach Sta­dionu PGE Nar­o­dowego odbędzie się zgro­madze­nie pub­liczne a następ­nie prze­marsz. Możli­we są zmi­any w ruchu i w kur­sowa­niu komu­nikacji miejskiej w al. Zie­le­nieck­iej, rondzie J. Waszyn­g­tona, moś­cie Józe­fa Poni­a­towskiego, Ale­jach Jero­zolim­s­kich, Marsza­łkowskiej, Królewskiej, pl. marsz. J. Pił­sud­skiego.

Spec­jal­ny numer pol­i­cyjnej infolinii będzie dzi­ałał w Komendzie Stołecznej Policji w sobotę od godz. 11:00. Warsza­w­ia­cy mogą pod nim uzyskać infor­ma­c­je o bieżą­cych utrud­nieni­ach w ruchu dro­gowym w związku ze zgro­madze­niem pub­licznym na tere­nie mias­ta.

INFOLINIA na tel. 22 603 80 38komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.