Policja poszukuje Mahometa El Mabruk. Widzieliście go?

Polic­jan­ci z Wydzi­ału Krymi­nal­nego Komis­ariatu na Białołęce poszuku­ją 59-let­niego oby­wa­tela Libii – Mahomet EL MABRUK. Mężczyz­na ści­gany jest lis­tem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warsza­wy Śród­mieś­cia celem odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci.


Fot. KSP

Funkcjonar­iusze zwraca­ją się z prośbą do wszys­t­kich, którzy zna­ją miejsce poby­tu poszuki­wanego o kon­takt z Wydzi­ałem Krymi­nal­nym pod numerem tele­fonu 22 603−52−18, 22 603−52−35, Ofi­cerem Dyżurnym KP Warsza­wa Białołę­ka 22 603−51−30, 22 603−51−31 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji. Infor­ma­c­je moż­na także przekazy­wać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl


Polic­jan­ci jed­nocześnie zapew­ni­a­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­jącej ( art. 280 § 2 kpk ).

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.