Policja publikuje zdjęcie i dane kuriera, który ukradł 1,2 mln zł

Polic­jan­ci z Ochoty poszuku­ją Grze­gorza Lewandowskiego. Mężczyz­na ści­gany jest lis­tem gończym wydanym przez warsza­wską proku­raturę. 41-latek pode­jrzany jest o przy­właszcze­nie znacznej sumy pieniędzy. Wszyscy, którzy zna­ją miejsce jego poby­tu proszeni są o kon­takt z Policją.

Fot. KSP

Fot. KSP

Wydzi­ał do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu KRP Warsza­wa III pod nad­zorem Proku­ratu­ry Rejonowej Warsza­wa Ocho­ta prowadzi śledzt­wo w spraw­ie przy­właszczenia przez Grze­gorza Lewandowskiego znacznej sumy pieniędzy, na szkodę firmy w której był zatrud­niony. Jak ustalili polic­jan­ci, 41-latek po zakońc­zonej pra­cy nie zgłosił się do firmy i nie rozliczył się z pieniędzy, które wcześniej pobrał z punk­tów usłu­gowych na tere­nie Warsza­wy.

Wszyscy, którzy mają jakiekol­wiek infor­ma­c­je o miejs­cu poby­tu poszuki­wanego, proszeni są o kon­takt z polic­jan­ta­mi z Ochoty pod numerem tele­fonu 22 60 393 50, 22 60 393 51 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji. Infor­ma­c­je moż­na również przekazy­wać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres krp3​warszawa@​policja.​waw.​pl lub na alar­mowy numer 997 i 112.

Fot. KSP

Fot. KSP
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.