Policja publikuje zdjęcie i dane kuriera, który ukradł 1,2 mln zł

Policjanci z Ochoty poszu­ku­ją Grzegorza Lewandowskiego. Mężczyzna ści­ga­ny jest listem goń­czym wyda­nym przez war­szaw­ską pro­ku­ra­tu­rę. 41-latek podej­rza­ny jest o przy­własz­cze­nie znacz­nej sumy pie­nię­dzy. Wszyscy, któ­rzy zna­ją miej­sce jego poby­tu pro­sze­ni są o kon­takt z Policją.

Fot. KSP

Fot. KSP

Wydział do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu KRP Warszawa III pod nad­zo­rem Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota pro­wa­dzi śledz­two w spra­wie przy­własz­cze­nia przez Grzegorza Lewandowskiego znacz­nej sumy pie­nię­dzy, na szko­dę fir­my w któ­rej był zatrud­nio­ny. Jak usta­li­li poli­cjan­ci, 41-latek po zakoń­czo­nej pra­cy nie zgło­sił się do fir­my i nie roz­li­czył się z pie­nię­dzy, któ­re wcze­śniej pobrał z punk­tów usłu­go­wych na tere­nie Warszawy.

Wszyscy, któ­rzy mają jakie­kol­wiek infor­ma­cje o miej­scu poby­tu poszu­ki­wa­ne­go, pro­sze­ni są o kon­takt z poli­cjan­ta­mi z Ochoty pod nume­rem tele­fo­nu 22 60 393 50, 22 60 393 51 lub z naj­bliż­szą jed­nost­ką Policji. Informacje moż­na rów­nież prze­ka­zy­wać za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres krp3​warszawa@​policja.​waw.​pl lub na alar­mo­wy numer 997 i 112.

Fot. KSP

Fot. KSP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.