Policja szuka złodzieja. Rozpoznajesz te osobę? [ZDJĘCIE]

Policjanci ze Śródmieścia pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce kra­dzie­ży skle­po­wej. Wizerunek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego prze­stęp­stwa zare­je­stro­wa­ły kame­ry. Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt tele­fo­nicz­ny bądź oso­bi­sty z poli­cjan­ta­mi z wydzia­łu docho­dze­nio­wo-śled­cze­go w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Wilczej 21.

fot. policja

fot. poli­cja

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu docho­dze­nio­wo-śled­cze­go pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie kra­dzie­ży trzech port­fe­li, o łącz­nej war­to­ści oko­ło 1187 zło­tych, w jed­nym z war­szaw­skich cen­trów handlowych.

Kamery zare­je­stro­wa­ły wize­ru­nek oso­by mogą­cej mieć zwią­zek z przestępstwem.

Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi pro­wa­dzą­cy­mi spra­wę w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Wilczej 21.

Informacje moż­na prze­ka­zać oso­bi­ście powo­łu­jąc się na spra­wę KRP-D-V-4914/15 lub dzwo­niąc na numer 2260 370 92, 2260 361 27, 2260 361 54 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.