Policjanci zlikwidowali plantację marihuany

Stołeczni polic­jan­ci z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią narko­tykową zlik­wid­owali plan­tację konopi, która zna­j­dowała się w miejs­cowoś­ci na tere­nie powiatu gar­wolińskiego. Dzię­ki funkcjonar­ius­zom na rynek nie trafi pon­ad 1.700 por­cji mar­i­huany, która miała pow­stać z ros­ną­cych tam roślin. Do sprawy zatrzy­mano dwóch mężczyzn, którzy usłyszeli już zarzu­ty i zostali tym­cza­sowo aresz­towani przez sąd.

1-62481

Fot. KSP

Dzi­ała­nia polic­jan­tów z wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią narko­tykową miały miejsce kil­ka dni temu w miejs­cowoś­ci na tere­nie powiatu gar­wolińskiego. Funkcjonar­iusze uzyskali infor­ma­cjębh, że w jed­nym z budynków mieszkalnych może być upraw­iana mar­i­hua­na. Kiedy polic­jan­ci wes­zli do środ­ka, w kilku pomieszczeni­ach znaleźli 38 don­ic z krze­wa­mi konopi oraz susz roślin­ny. Jeden z pokoi był spec­jal­nie przys­tosowany do uprawy roślin i wyposażony w spec­jal­isty­czny sprzęt, między inny­mi: lampy grzew­cze oraz wenty­la­to­ry. Polic­jan­ci zastali tam dwóch mężczyzn, którzy zostali zatrzy­mani.
Zabez­piec­zone krzewy zostały przekazane do badań. Z opinii biegłych wyni­ka, że gdy­by zostały pod­dane dal­sze­mu pro­ce­sowi, moż­na było­by z nich wyt­worzyć pon­ad 1.700 por­cji narko­tyków.

Zatrzy­mani przez polic­jan­tów mężczyźni zostali doprowadzeni do gar­wolińskiej proku­ratu­ry, gdzie usłyszeli zarzu­ty. 34-let­ni Paweł S. oraz 22-let­ni Maciej Ż. odpowiedzą za wyt­warzanie środ­ków odurza­ją­cych znacznej iloś­ci i uprawę konopi. 34-latek usłyszał także zarzut za posi­adanie mar­i­huany. Za te przestępst­wa grozi co najm­niej 3-let­ni pobyt w więzie­niu.

Fot. KSP

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.