Polska ma przyjąć 10 000 uchodźców!

Pol­skie Radio dotarło do sen­sacyjnej wiado­moś­ci. Unia Europe­js­ka stworzyła pro­jekt nowego podzi­ału imi­grantów na poszczególne kra­je członkowskie. Według nowego planu, który zostanie przed­staw­iony w najbliższą środę, Pol­s­ka ma obow­iązek przyjąć 10 000 imi­grantów.

Nielegalni imigranci. Fot. Sara Prestianni / Wikimedia Commons

Niele­gal­ni imi­granci. Fot. Sara Pres­tian­ni / Wiki­me­dia Com­mons

Unia łącznie przyjmie 160 000 ludzi i musi rozdzielić je na poszczególne kra­je członkowskie. Nie wiado­mo, jak odniesie się do tego pre­mier Ewa Kopacz, ale już przy 4 000 zaz­nacza­ła, że Europę, a przede wszys­tkim Pol­skę, nie stać na więk­szą liczbę uchodźców:

„Nasze dzi­ała­nia nie mogą przy­cią­gać niekon­trolowanej licz­by imi­grantów. Musimy razem określić listę kra­jów bez­piecznych, do których będziemy odsyłać imi­grantów eko­nom­icznych” – mówiła niedawno pre­mier.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.