Polska zagrożona terroryzmem? Zamachowiec z Luwru wysłał do Polski pieniądze

Abdul­lah Reda al-Hamamy, Egipc­janin, który rzu­cił się na żołnierzy w pobliżu Luwru wysyłał pieniądze do swo­jego roda­ka mieszka­jącego w Polsce. O spraw­ie poin­for­mował „Le Figaro”.


Fot. Pix­abay

Przekazy wyko­nane za pomocą West­ern Union na łączną kwotę 5000 Euro wyko­nano 31 sty­cz­nia i 1 lutego. Służ­by zna­ją per­son­a­lia oso­by do której trafiły pieniądze. Niez­nane są jed­nak pow­iąza­nia pomiędzy mężczyz­na­mi tym, bardziej, że zatrzy­many odmaw­ia składa­nia zez­nań. Twierdzi tylko, że jego celem nie było zabi­cie kogokol­wiek, ale oblanie far­bą dzieł w Luwrze w pro­teś­cie prze­ci­wko udziale Francji w kon­flik­cie w Syrii.


Z relacji policji wyni­ka, że napast­nik uzbro­jony w dwie maczety, rzu­cił się na czteroosobowy patrol żołnierzy z okrzykiem „Allah Akbar”. Żołnierze odd­ali kil­ka strza­łów, a niedoszły zama­chowiec został ciężko ran­ny i nadal prze­by­wa w szpi­talu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.