500+ w Warszawie: 62 proc. wniosków elektronicznych będzie odrzucona?

W Warsza­w­ie do tej pory złożono pon­ad 40 tys. wniosków, z czego blisko 26 tys. w wer­sji elek­tron­icznej. 14 tys. wniosków w wer­sji papierowej przyjęły Punk­ty Przyj­mowa­nia Wniosków Rodz­i­na 500+.


Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Warsza­w­ia­cy chęt­nie korzys­ta­ją z wysyła­nia wniosków za pośred­nictwem bankowoś­ci elek­tron­icznej – w ten sposób wpłynęło pon­ad 60% wszys­t­kich for­mu­la­rzy. Nieste­ty, właśnie te wnios­ki zaw­ier­a­ją najwięcej błędów. Rzą­dowy sys­tem nie „wych­wytu­je” błędów we wnioskach wypeł­ni­anych przez rodz­iców. Anal­iza znaczą­cych błędów wys­tępu­ją­cych w pró­bie 1600 wniosków, które spłynęły poprzez sys­te­my bankowe, wykaza­ła, że około 62% z nich zaw­iera niekom­pletne dane, przede wszys­tkim: brak wskaza­nia pier­wszego dziec­ka w składzie rodziny, w przy­pad­ku ubie­ga­nia się o świad­cze­nie na drugie i kole­jne dziecko, brak wskaza­nia współ­małżon­ka w składzie rodziny, brak numeru PESEL członków rodziny, adres zamieszka­nia wniosko­daw­cy nie zgadza się z adresem organu właś­ci­wego, niekom­pletne dane telead­resowe wniosko­daw­cy.


Błędy uniemożli­wia­ją pozy­ty­wne roz­pa­trze­nie wniosku, ponieważ urzęd­nik nie może bez powyższych infor­ma­cji ustal­ić, czy dana oso­ba jest uprawniona do świad­czenia wychowaw­czego. Sytu­ac­ja ta opóź­nia wydawanie decyzji przyz­na­ją­cych świad­czenia. Przy­pom­ni­jmy, bur­mistr­zowie dziel­nic wzmoc­nili pracę przy świad­czeni­ach wychowaw­czych około 100 nowy­mi pra­cown­ika­mi. Jed­nakże dziel­nice w związku z błę­da­mi w for­mu­la­rzach, zgłasza­ją konieczność zatrud­nienia dodatkowych osób do wery­fikacji niekom­plet­nych wniosków wypeł­ni­anych elek­tron­icznie. Samorząd Warsza­wy liczy, że ogólnopol­s­ki sys­tem zostanie popraw­iony, w prze­ci­wnym razie więk­szość wniosko­daw­ców będzie musi­ała kory­gować złożone doku­men­ty.

Warsza­wa ma ułatwie­nie
„Apelu­je­my do mieszkańców, aby dokład­nie wypeł­niali wnios­ki. Zachę­camy również do sko­rzys­ta­nia z for­mu­la­rza, który jest na stron­ie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl. Ten wniosek wraz z kreatorem „pod­powia­da”, jak go wypełnić. Dzię­ki temu sprawdze­nie wniosku przez urzęd­ni­ka jest sprawniejsze, a wydawanie decyzji szyb­sze” – mówi Włodz­imierz Paszyńs­ki, zastęp­ca Prezy­dent m.st. Warsza­wy. Jest to pier­wsze i jedyne w Polsce tego typu narzędzie przy­go­towane do wypeł­ni­a­nia wniosku w ramach pro­gra­mu Rodz­i­na 500+. Wypełniony wniosek należy wydrukować, pod­pisać, dołączyć niezbędne doku­men­ty i złożyć w Punkcie Przyj­mowa­nia Wniosków Rodz­i­na 500+.

Sko­rzys­taj ze strony warszawarodzinna.um.warszawa.pl
Jak wypełnić wniosek, które doku­men­ty trze­ba dołączyć, oraz gdzie i w jaki sposób należy je złożyć – te ważne infor­ma­c­je dla mieszkańców stol­i­cy są na stron­ie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl. Oso­by, mające skom­p­likowaną sytu­ację rodzin­ną, będę mogły sko­rzys­tać z pomo­cy punk­tów przyj­mowa­nia wniosków w Urzę­dach Dziel­nic, właś­ci­wych dla ich miejs­ca zamieszka­nia.

Złożone wnios­ki roz­pa­tru­ją Wydzi­ały Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzę­dach Dziel­nic. Mogą one prosić o poprawę, uzu­pełnie­nie doku­men­tów, wyjaśnienia. Zgod­nie z ustawą, oso­by otrzy­ma­ją świad­cze­nie w ter­minie do trzech miesię­cy od złoże­nia wniosku.

Szkoły, przed­szko­la i żłob­ki
W Warsza­w­ie od 1 kwiet­nia wypełniony i pod­pisany wniosek moż­na składać w punk­tach przyj­mowa­nia wniosków Rodz­i­na 500+ nie tylko w Wydzi­ałach Obsłu­gi Mieszkańców, ale również w gim­naz­jach, szkołach pod­sta­wowych, przed­szko­lach i żłobkach. Punk­ty przyj­mowa­nia wniosków w placówkach oświa­towych dzi­ała­ją od 1 kwiet­nia do 1 lip­ca, czyli w okre­sie, kiedy moż­na spodziewać się najwięk­szego zain­tere­sowa­nia rodz­iców. Łącznie jest to blisko 700 punk­tów. Lista punk­tów, z aktu­al­i­zowany­mi godz­i­na­mi przyj­mowa­nia wniosków, jest na stron­ie www.warszawarodzinna.um.warszawa.pl

Wnios­ki moż­na wysłać za pośred­nictwem sys­temów elek­tron­icznych, których dzi­ałanie powin­no zapewnić Min­is­terst­wo Rodziny, Pra­cy i Poli­ty­ki Społecznej. Są to oprócz bankowoś­ci elek­tron­icznej, por­tal Emp@tia, Plat­for­ma Usług Elek­tron­icznych – PUE (Zakład Ubez­pieczeń Społecznych), ePUAP. Do tego niezbędne jest posi­adanie pod­pisu elek­tron­icznego lub pro­filu zau­fanego ePUAP.

Według danych Głównego Urzę­du Statysty­cznego oraz innych baz, pro­gram Rodz­i­na 500+ może doty­czyć około 150 tysię­cy dzieci w Warsza­w­ie.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.