Popełnili wykroczenia. Za karę… jedli cytryny

Niety­powe dzi­ała­nia przeprowadzili piaseczyńs­cy polic­jan­ci z wydzi­ału ruchu dro­gowego. Wspól­nie z ucz­ni­a­mi III klasy mundurowej z Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego w Tar­czynie prowadzili kon­t­role ruchu dro­gowego. Spraw­cy drob­nych wykroczeń, tym razem zami­ast man­datu musieli… zjeść cytrynę.

Fot. KSP

Kilka­dziesiąt skon­trolowanych pojazdów to efekt wczo­ra­jszych dzi­ałań polic­jan­tów z wydzi­ału ruchu dro­gowego z Piasecz­na, którzy przy drodze kra­jowej numer „7” pełnili służbę wspól­nie z klasą mundurową Liceum Ogól­nok­sz­tałcącego im. Szarych Szeregów w Tar­czynie.
W ramach zajęć prak­ty­cznych uczniowie III klasy nie tylko przyglą­dali się pol­i­cyjnej pra­cy. W tym dniu spraw­cy niewiel­kich przekroczeń pręd­koś­ci mogli liczyć na inny rodzaj „kary”, zami­ast man­datu uczniowie wręcza­li takim kierow­com cytrynę! Były także słody­cze dla kierow­ców, których zachowanie na drodze oce­ni­ano jako wzorowe.

Kierow­cy, którzy zostali poproszeni o przyję­cie i zjedze­nie cytryny wyłącznie chwali prowad­zoną akcję i pod­kreślali bez wyjątku, że w ich świado­moś­ci ta kara zostanie już na zawsze zapamię­tana!

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.