Poprosiła o zabawki dla chorej na raka dziewczynki. „Obyś zdechła szmato jedna”

Pani Ewa, która angażu­je się w wiele akcji chary­taty­wnych poprosiła o zabaw­ki dla chorej na raka dziew­czyn­ki. Dziecko miało zostać w Warsza­w­ie tylko kil­ka dni, ale okaza­ło się, że bada­nia się przedłużyły i mała została bez niczego. Wiele osób odpowiedzi­ało na apel i zabaw­ki dostar­c­zono. Jak zwyk­le znaleźli się jed­nak ludzie, którzy przy tej okazji chcą ugrać coś dla siebie.

Fot. Ewa Pląsek / Face­book
Pani Ewa mogła się przekon­ać, że bezczel­ność i postawa roszczeniowa niek­tórych są odwrot­nie pro­por­cjon­alne do ich kul­tu­ry. Po infor­ma­cji, że zabaw­ki zostały doręc­zone, jed­na z wolon­tar­iuszek dostała wiado­mość od pewnej mat­ki. Odpowiedź wolon­tar­iusz­ki była miła, ale konkret­na, czego nie moż­na już powiedzieć o wiado­moś­ci zwrot­nej. Zdję­cie tej kon­wer­sacji zostało zamieszc­zone powyżej.

„Kil­ka dni temu poprosiłam o pomoc w zabi­ciu nudy, która dopadła pewną dziew­czynkę. Ktoś powie, że wiele dziew­czynek się nudzi. Owszem. Ale ta jest szczegól­ną dziew­czynką. Wal­czy od 5 lat (których sama ma 9) z mięsakiem rms. Jest blisko 400 km od domu, w obcym mieś­cie, w którym nie ma rodziny. Dziecko przy­jechało z mamą do W-wy z nadzieją, że od razu pójdzie na odd­zi­ał, gdzie będą koleżan­ki i koledzy, więc nuda nie będzie strasz­na. Ale wyni­ki badań przetrzy­mały ją przez tydzień poza szpi­talem, w obcym miejs­cu, w izo­lacji o innych.
Na mój apel – jak zawsze – odpowiedzi­ało wielu cud­ownych zna­jomych, pełnych empatii i wrażli­woś­ci. Oczy­wiś­cie nuda poszła precz. I to najważniejsze.
Ale jed­na z osób, która ma swój skuteczny udzi­ał w tej akcji dostała taką oto wiado­mość… Nie sko­men­tu­ję, bo zabrakło mi słów. Może ta „przed­siębior­cza” mama nie ma nic więcej poza maci­cą? A może chci­ała­by się zamienić z „dał­na­mi”??? Dzieci może i są nor­malne, ale ich mat­ka niekoniecznie…”

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.