Porównał Kaczyńskiego do Hitlera. Jest wyrok w głośnej sprawie

Sędzia Cezary Skwara, korzy­sta­jąc z kon­ta Stowarzyszenia Sędziów Iustitia porów­nał Jarosława Kaczyńskiego do Fuhrera. Mimo, że prze­pro­sił, spra­wa tra­fi­ła na wokan­dę. Sąd ape­la­cyj­ny w Lublinie pod­jął decy­zję w tej sprawie.

Fot. Prawo i Sprawiedliwość

Sąd uznał, że czyn pozwa­ne­go zasłu­gu­je na naga­nę, ale cha­rak­te­ry­zu­je się zni­ko­mym stop­niem spo­łecz­nej szko­dli­wo­ści. Dlatego też umo­rzył postępowanie.

Sąd dostrzegł rów­nież wyja­śnie­nie całej sytu­acji. Ma to być pasja sędzie­go do historii:

„Sędzia Cezary Skwara inte­re­su­je się histo­rią, dużo czy­ta z tej dzie­dzi­ny. W tym cza­sie czy­tał wyda­ne w Polsce ‚Dzienniki‘ Josepha Goebbelsa, któ­ry uży­wał iden­tycz­nych sfor­mu­ło­wań, jakie zosta­ły uży­te przez posła Marka Suskiego. Było to póź­niej wyko­rzy­sty­wa­ne w III Rzeszy do kre­owa­nia wize­run­ku Adolfa Hitlera. Propagowano tezę, że Adolf Hitler nie zawarł związ­ku mał­żeń­skie­go, bo wszyst­ko poświę­cił dla Rzeszy, bo nie chciał uniesz­czę­śli­wiać kobie­ty, z któ­rą by się zwią­zał”.

Postepowanie dycy­pli­nar­ne przed sądem jest pokło­siem wpi­su na Twitterze. W RMF FM odbył się wywiad Konrada Piaseckiego z posłem PiS Markiem Suskim. Polityk powie­dział, że Jarosław Kaczyński nie oże­nił się ponie­waż „słu­żył Polsce i nie chciał uniesz­czę­śli­wiać jakiejś kobie­ty, któ­rą by pozo­sta­wiał słu­żąc Polsce”.

Sędzia Cezary Skwara wyko­rzy­stu­jąc pro­fil Stowarzyszenia Iustitia napi­sał wte­dy: „Nieczym Fuhrer… Też wszyst­ko poświę­cił na naro­du. Ein Volk, ein Raich, ein Fuhrer (Jeden naród, jed­na rze­sza, jeden fuh­rer – dop. redak­cja) To nawet nie jest już zabaw­ne”.

Wkrótce potem wpis znik­nął, a sędzia prze­pro­sił i odszedł z zarzą­du stowarzyszenia.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.