Poruszeni ludzie protestują pod ambasadą Egiptu „Nigdy więcej!”

Od godzi­ny 12:00 pod Ambasadą Republiki Egipskiej przy uli­cy Alzackiej 18 w Warszawie odby­wa się pro­test po śmier­ci Magdaleny Żuk w Egipcie pod hasłem: „Nigdy Więcej!”. Na miej­sce przy­szły całe rodzi­ny poru­szo­ne zaj­ściem w Egipcie. Tymczasem war­szaw­ska agen­cja detek­ty­wi­stycz­na poda­ła wyni­ki śledz­twa w tej spra­wie [LINK].

„Nie daj­my zapo­mnieć o ś.p. Magdzie Żuk, wyjdź­my na uli­ce Warszawy i pokaż­my, że nie ma w nas zgo­dy na to, co spo­tka­ło Magdę. Przyjdźmy w tę sobo­tę (13 maja) o 12:00 w samo połu­dnie pod budy­nek Ambasady Egiptu i zapal­my znicz. Pokażmy, że nasze dzia­ła­nia w sie­ci mają prze­ło­że­nie na świat rze­czy­wi­sty, że te tysią­ce postów to real­ny głos wszyst­kich oby­wa­te­li. Wesprzyjmy w ten spo­sób Bliskich Magdy i zapro­te­stuj­my prze­ciw prze­mo­cy wobec kobiet. Nie daj­my wygrać kłam­stwu!” – dekla­ru­ją organizatorzy

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.