Poseł PO: Jeden z trzech króli? BELZEBUB! [WIDEO]

„Gościem Poranka” na ante­nie TVP Info był dzi­siaj Akradiusz Myrcha. Adrian Klarenbach, pro­wa­dzą­cy pro­gram spy­tał posła PO czy pamię­ta imio­na trzech kró­li. No i się zaczęło.


Pytanie mia­ło być zapew­ne reto­rycz­ne, jed­nak odpo­wiedź będzie obiek­tem kpin i memów jesz­cze przez dłu­gi czas. Otóż według posła do sta­jen­ki przy­by­li Kacper, Melchior i… Belzebub.

Przypomnijmy, że Belzebub, ina­czej wład­ca much, to semic­kie imię demo­na, któ­ry nazy­wa­ny jest rów­nież anty­chry­stem i utoż­sa­mia­ny z samym dia­błem. W demo­no­lo­gii chrze­ści­jań­skiej nato­miast wystę­pu­je, jako straż­ni­ki bram piekielnych.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.