Posłowie opozycji do dziennikarzy: macie prawo być w Sejmie. Będziemy was bronić

W sobo­tę w nocy w Sejmie wciąż prze­by­wa­li posło­wie opo­zy­cji. Zapowiadali, że będą peł­nić dyżu­ry na sali obrad.

Fot. Bartosz Dąbrowa

Przedtem posło­wie opo­zy­cji, PO i Nowoczesnej, blo­ko­wa­li mów­ni­cę sej­mo­wą. Sprzeciwiali się decy­zji mar­szał­ka Sejmu Marka Kuchcińskiego, któ­ry w cza­sie gło­so­wań nad pro­jek­tem przy­szło­rocz­nej usta­wy budże­to­wej, wyklu­czył z obrad posła Michała Szczerbę (PO). Szczerba był jed­nym z posłów, któ­rzy z mów­ni­cy sej­mo­wej pro­te­sto­wa­li prze­ciw pla­no­wa­nym zmia­nom w zasa­dach obec­no­ści dzien­ni­ka­rzy w Sejmie.

Przerwa trwa­ła od ok. godz. 15. Przez cały ten czas duża gru­pa posłów sta­ła przy mów­ni­cy, a póź­niej tak­że przy fote­lu mar­szał­ka. Zebrała się rów­nież komi­sja regu­la­mi­no­wa i spraw posel­skich, któ­ra roz­pa­try­wa­ła odwo­ła­nie posła Szczerby od wyklu­cze­nia go z obrad Sejmu. Komisja zare­ko­men­do­wa­ła nega­tyw­nie ten wnio­sek dla Prezydium Sejmu.

Komisja regu­la­mi­no­wa zare­ko­men­do­wa­ła nato­miast przy­ję­cie pro­jek­tu uchwa­ły ws. wykład­ni Regulaminu Sejmu, któ­ry sta­no­wi, że zmia­na spo­so­bu pro­wa­dze­nia gło­so­wa­nia może pole­gać tak­że na łącz­nym gło­so­wa­niu popra­wek. Według PO, taki pro­jekt to zła­ma­nie regu­la­mi­nu Sejmu.

Ostatecznie o godz. 21.30. poja­wi­ły się na tele­bi­mach na sali ple­nar­nej infor­ma­cje, że obra­dy prze­nie­sio­no do Sali Kolumnowej.

Agnieszka Pomaska (PO) zapo­wie­dzia­ła, że posło­wie opo­zy­cji będą peł­nić dyżu­ry na sali ple­nar­nej Sejmu „w sobo­tę przez cała noc i cały jutrzej­szy dzień i jak dłu­go trze­ba będzie.”

Posłanka zapro­si­ła do udzia­łu w mani­fe­sta­cji w sobo­tę w połu­dnie przed Pałacem Prezydenckim.

Wcześniej straż mar­szał­kow­ska popro­si­ła prze­by­wa­ją­cych w Sejmie dzien­ni­ka­rzy, aby wyszli z Sejmu. Dziennikarzy bro­ni­li posło­wie opo­zy­cji. „Macie pra­wo być w Sejmie. Macie prze­pust­ki, musi­cie być zde­ter­mi­no­wa­ni, będzie­my was bro­nić” – mówił Sławomir Nitras (PO).

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
wk/Kurier PAP

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.