Posłowie opozycji do dziennikarzy: macie prawo być w Sejmie. Będziemy was bronić

W sobotę w nocy w Sejmie wciąż prze­by­wali posłowie opozy­cji. Zapowiadali, że będą pełnić dyżury na sali obrad.

Fot. Bar­tosz Dąbrowa

Przedtem posłowie opozy­cji, PO i Nowoczes­nej, blokowali mównicę sej­mową. Sprze­ci­wiali się decyzji marsza­ł­ka Sej­mu Mar­ka Kuch­cińskiego, który w cza­sie głosowań nad pro­jek­tem przyszłorocznej ustawy budże­towej, wyk­luczył z obrad posła Michała Szczer­bę (PO). Szczer­ba był jed­nym z posłów, którzy z mówni­cy sej­mowej protestowali prze­ciw planowanym zmi­anom w zasadach obec­noś­ci dzi­en­nikarzy w Sejmie.

Prz­er­wa trwała od ok. godz. 15. Przez cały ten czas duża gru­pa posłów stała przy mówni­cy, a później także przy fotelu marsza­ł­ka. Zebrała się również komis­ja reg­u­laminowa i spraw posel­s­kich, która roz­pa­try­wała odwołanie posła Szczer­by od wyk­luczenia go z obrad Sej­mu. Komis­ja zarekomen­dowała negaty­wnie ten wniosek dla Prezy­di­um Sej­mu.

Komis­ja reg­u­laminowa zarekomen­dowała nato­mi­ast przyję­cie pro­jek­tu uch­wały ws. wykład­ni Reg­u­laminu Sej­mu, który stanowi, że zmi­ana sposobu prowadzenia głosowa­nia może pole­gać także na łącznym głosowa­niu poprawek. Według PO, taki pro­jekt to zła­manie reg­u­laminu Sej­mu.

Ostate­cznie o godz. 21.30. pojaw­iły się na telebi­mach na sali ple­narnej infor­ma­c­je, że obrady prze­nie­siono do Sali Kolum­nowej.

Agniesz­ka Pomas­ka (PO) zapowiedzi­ała, że posłowie opozy­cji będą pełnić dyżury na sali ple­narnej Sej­mu „w sobotę przez cała noc i cały jutrze­jszy dzień i jak dłu­go trze­ba będzie.”

Posłan­ka zaprosiła do udzi­ału w man­i­fes­tacji w sobotę w połud­nie przed Pałacem Prezy­denckim.

Wcześniej straż marsza­łkows­ka poprosiła prze­by­wa­ją­cych w Sejmie dzi­en­nikarzy, aby wys­zli z Sej­mu. Dzi­en­nikarzy bronili posłowie opozy­cji. „Macie pra­wo być w Sejmie. Macie prze­pust­ki, musi­cie być zde­ter­mi­nowani, będziemy was bronić” – mówił Sła­womir Nitras (PO).

Źródło: Codzi­en­ny Ser­wis Infor­ma­cyjny PAP
wk/Kurier PAP
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.