Poszerzyli przejście do Bulwarów Wiślanych

Ratusz dostał dużo uwag do pro­jek­tu Bulwarów Wiślanych, jed­nak jed­nym punk­tem zajął się nie­zwłocz­nie. Najkrótsze przej­ście do nowych Bulwarów wie­dzie od Centrum Nauki Kopernik. Niestety chod­nik przy Wisłostradzie jest w tak wąski, że z tru­dem miesz­czą się na nim pie­si nie mówiąc już o rodzi­cach z wóz­ka­mi oraz wzmo­żo­nym ruchu rowerowym.

Fot. Warszawa w Pigułce

Fot. Warszawa w Pigułce

Na chod­ni­ku koło Wisłostrady, szcze­gól­nie w week­end jest napraw­dę tłocz­no. Otworzenie Bulwarów Wiślanych spo­tę­go­wa­ło ruch i zmniej­szy­ło bez­pie­czeń­stwo. Poszerzenie tego odcin­ka obie­cy­wał już tydzień temu Jacek Wojciechowicz na swo­im pro­fi­lu w jed­nym z por­ta­li spo­łecz­no­ścio­wych. Dzisiaj ratusz speł­nił obietnice.

Na razie chod­nik to naj­krót­szy spo­sób na dosta­nie się do Bulwarów Wiślanych. Krócej będzie oczy­wi­ście po wybu­do­wa­nie dru­gie­go odcin­ka, jed­nak z powo­du ban­kruc­twa wyko­naw­cy, ter­min jesień 2016 wyda­je się nierealny.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.