Poszukiwany Wojciech Worotyński. Mężczyzna ścigany jest listem gończym

Polic­jan­ci z Wydzi­ału Krymi­nal­nego na Pradze Północ poszuku­ją Woj­ciecha Worotyńskiego. Mężczyz­na ści­gany jest lis­tem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy dla Warsza­wy Pra­gi Połud­nie, celem odby­cia kary pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Fot; KSP

Fot; KSP

47-latek ostat­nio zamieszki­wał w Warsza­w­ie, przy uli­cy Sien­nick­iej.

Rysopis: Wzrost 171 cm., oczy koloru brą­zowego.

Znak szczegól­ny: bliz­na przy prawym oku.

Funkcjonar­iusze zwraca­ją się z prośbą do wszys­t­kich, którzy zna­ją miejsce poby­tu poszuki­wanego o kon­takt pod numerem tele­fonu 22 603−84−10, 22 603−82−26, 22 603−75−55 lub z najbliższą jed­nos­tką Policji.

Infor­ma­c­je moż­na także przekazy­wać za pośred­nictwem pocz­ty elek­tron­icznej na adres: oficer.​prasowy.​krp6​@​ksp.​policja.​gov.​pl

Polic­jan­ci jed­nocześnie zapew­ni­a­ją o utrzy­ma­niu tajem­ni­cy, co do oso­by infor­mu­jącej ( art. 280 § 2 kpk ).
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.