Powietrze gorsze niż rano! Nie przebywajcie długo na zewnątrz

Niedawno ostrze­ga­li­śmy przed złym sta­nem powie­trza w Warszawie. Dane pocho­dzi­ły z godzi­ny 7:00 rano. Dane z 13:00 są jesz­cze gor­sze, a prze­cież nie ma jesz­cze godzin szczytu.

Fot. Warszawa w Pigułce / Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

Fot. Warszawa w Pigułce / Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

„Widzieliście co się dzie­je na zewnątrz? Smog… Ciekawe co na to powie Ratusz? Pewnie powie, że to „mgła”. Tak nie­ste­ty to jest Londyńska „mgła” czy­li smog. Oczywiście miesz­kań­ców nikt nie infor­mu­je. Bo po co? Jeszcze zaczę­li­by się doma­gać żeby Ratusz coś z tym zaczął robić” – pisze Warszawski Alarm Smogowy, któ­ry moni­to­ru­je sytuację.

Co jest w powietrzu?

Największym zagro­że­niem są dwie czą­stecz­ki. PM10 i PM2,5, czy­li benzo(a)piren oraz dwu­tle­nek azo­tu (NO2). Obie są bar­dzo groź­ne. Prowadzą do kasz­lu, trud­no­ści z oddy­cha­niem, krą­że­niem i ser­cem. Są też rakotwórcze.

„PM10 i PM2,5 to bar­dzo małe czą­stecz­ki, dużo mniej­sze od śred­ni­cy wło­sa. To wszel­kie­go rodza­ju dro­bin­ki, związ­ki siar­ki i azo­tu, drob­ny pia­sek. PM10 jest w sta­nie prze­nik­nąć do płuc, a PM2,5 nawet dalej, do oskrze­li­ków płuc­nych i krwio­bie­gu. Dwutlenek azo­tu zaś, jest zanie­czysz­cze­niem typo­wo war­szaw­skim, ponie­waż pocho­dzi ze spa­lin” – mówił w tam­tym roku w wypo­wie­dzi dla PAP Tomasz Klech z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie.

Fot. Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

Fot. Aplikacja Zanieczyszczenie Powietrza

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.