Powstanie nowa, ogromna galeria handlowa w centrum Warszawy

Przy ul. Towarowej 22, powsta­nie nowa gale­ria han­dlo­wa, wiel­ko­ścią zbli­żo­na do CH Arkadia. Jak dowie­dział się Forsal, UOKiK wyra­ził zgo­dę na powo­ła­nie spół­ki, któ­ra zbu­du­je nowy obiekt.

Zdjęcie pogląśdowe. Fot. Pixabay

Zdjęcie pogląś­do­we. Fot. Pixabay

Echo Investment oraz Echo Polska Properties two­rzą joint ven­tu­re, któ­ry ma zbu­do­wać obiekt han­dlo­wy na tera­nie daw­ne­go Jupitera. Pierwszy pod­miot ma mieć 30 proc. udzia­łów, a dru­gi pozo­sta­łe 70 proc.

Właścicielem nowe­go cen­trum ma być Griffin Real Estate. W wyni­ku pię­ciu róż­nych trans­ak­cji uzy­skał on ogrom­ny teren o powierzch­ni 6,5 ha i poten­cjal­nej powierzch­ni wynaj­mu 100 tys. mkw. To tyl­ko 10 tys mkw. mniej niż ma CH Arkadia. Budowa ma zakoń­czyć się wo 2020 roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.