Powstanie nowy meczet na Włochach

Portal nate­mat opu­bli­ko­wał wła­śnie arty­kuł o pla­nach stwo­rze­niach islam­skiej mini-dziel­ni­cy na Włochach. Punktem cen­tral­nym, któ­ry ma to umoż­li­wić jest, według miesz­kań­ców, nowy meczet. Okoliczne rodzi­ny boją się, że nie­dłu­go ich oko­li­ca zosta­nie podzielona.

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Fot. Wikipedia

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej. Fot. Wikipedia

Pod pety­cją, któ­ra wyra­ża sprze­ciw na posta­wie­nie muzuł­mań­skiej świą­ty­ni w tej oko­li­cy pod­pi­sa­ło się już ponad 500 osób. Christian Młynarek, rad­ny dziel­ni­cy w wypo­wie­dzi dla nate­mat powie­dział, że meczet nie pasu­je nawet do otoczenia:

„Nowe Włochy to dziel­ni­ca wil­lo­wa, a muzuł­ma­nie chcą zbu­do­wać tu meczet wyso­ki na 18 metrów. Ponadto pro­jekt, któ­ry przed­sta­wi­li prze­wi­du­je, że meczet zajął­by całą dział­kę. To po pro­stu nie pasu­je do otoczenia”

Czy meczet powsta­nie? Wszystko zale­ży od dziel­ni­cy, ale tak­że od tego, jak i kto dys­po­no­wał będzie dział­ką, któ­ra zosta­nie prze­zna­czo­na pod budowę.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.