Powstanie nowy most. Tylko dla pieszych i rowerzystów

Warszawa ogło­si­ła wła­śnie kon­kurs na opra­co­wa­nie kon­cep­cji archi­tek­to­nicz­nej mostu pie­szo – rowe­ro­we­go, któ­ry połą­czy oba brze­gi Wisły na wyso­ko­ści ul. Karowej.

Zdjęcie poglą­do­we. Fot. Warszawa w Pigułce

„To będzie nasza wizy­tów­ka i pierw­szy most pie­szo-rowe­ro­wy w sto­li­cy. W cią­gu ostat­nich lat zro­bi­li­śmy bar­dzo wie­le, by przy­bli­żyć rze­kę miesz­kań­com – wybu­do­wa­li­śmy ścież­ki i bul­wa­ry, powsta­ły pla­że i kawiar­nie. A nowa prze­pra­wa przez Wisłę, zgod­nie z Warszawską Polityką Mobilności, znacz­nie popra­wi jakość życia pie­szym i rowe­rzy­stom” – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy.

„Warszawa potrze­bu­je nowych, pięk­nych prze­praw przez rze­kę. A ta prze­zna­czo­na jedy­nie dla pie­szych i cykli­stów będzie napraw­dę uni­kal­na. Radni m.st. Warszawy zabie­ga­li o nią od 2013 r.” – stwier­dza Ewa Malinowska-Grupińska, prze­wod­ni­czą­ca Rady m.st. Warszawy.

Warszawskie mosty powsta­wa­ły jako budow­le stric­te użyt­ko­we i więk­szość z nich jest nie­ste­ty pozba­wio­na więk­szej dba­ło­ści o wyraz architektoniczny.

„Zależy nam aby wyło­nio­ny w dro­dze kon­kur­su pro­jekt wyróż­niał się wyso­ką jako­ścią archi­tek­tu­ry, wpi­sy­wał w pej­zaż mia­sta, a poprzez swo­ją nie­po­wta­rzal­ność i ory­gi­nal­ność sta­no­wił jego roz­po­zna­wal­ny frag­ment. Dlatego też zachę­ca­my do udzia­łu w kon­kur­sie pra­cow­nie pol­skie i zagra­nicz­ne” – doda­je Marlena Happach, dyrek­tor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego.

Projektowany most przy­bli­ży Pragę do cen­trum, łącząc rewi­ta­li­zo­wa­ne obec­nie obsza­ry pra­wo­brzeż­nej Warszawy z bul­wa­ra­mi wiśla­ny­mi. Umożliwi posta­nie spa­ce­ro­we­go cią­gu pomię­dzy ul. Ząbkowską a Powiślem i Krakowskim Przedmieściem. Zostanie rów­nież włą­czo­ny w ist­nie­ją­cy i pla­no­wa­ny układ infra­struk­tu­ry rowe­ro­wej po obu stro­nach Wisły (tra­sy rowe­ro­we na bul­wa­rach wiśla­nych i na Wybrzeżu Szczecińskim). Dzięki temu powsta­nie też kory­tarz rowe­ro­wy, łączą­cy Pragę i Targówek z Powiślem, Śródmieściem, a nawet Wolą.

Zakończenie budo­wy zapla­no­wa­no na 2019 r.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.