Powstanie nowy most. Tylko dla pieszych i rowerzystów

Warsza­wa ogłosiła właśnie konkurs na opra­cow­anie kon­cepcji architek­ton­icznej mostu pies­zo – rowerowego, który połączy oba brze­gi Wisły na wysokoś­ci ul. Karowej.

Zdję­cie poglą­dowe. Fot. Warsza­wa w Pigułce

„To będzie nasza wiz­ytówka i pier­wszy most pies­zo-rowerowy w stol­i­cy. W ciągu ostat­nich lat zro­bil­iśmy bard­zo wiele, by przy­bliżyć rzekę mieszkań­com – wybu­dowal­iśmy ścież­ki i bul­wary, pow­stały plaże i kaw­iarnie. A nowa przeprawa przez Wisłę, zgod­nie z Warsza­wską Poli­tyką Mobil­noś­ci, znacznie poprawi jakość życia pieszym i row­erzys­tom” – mówi Han­na Gronkiewicz-Waltz, Prezy­dent m.st. Warsza­wy.
„Warsza­wa potrze­bu­je nowych, pięknych przepraw przez rzekę. A ta przez­nac­zona jedynie dla pieszych i cyk­listów będzie naprawdę unikalna. Rad­ni m.st. Warsza­wy zab­ie­gali o nią od 2013 r.” – stwierdza Ewa Mali­nows­ka-Grupińs­ka, prze­wod­niczą­ca Rady m.st. Warsza­wy.

Warsza­wskie mosty pow­stawały jako budowle stricte użytkowe i więk­szość z nich jest nieste­ty pozbaw­iona więk­szej dbałoś­ci o wyraz architek­ton­iczny.

„Zależy nam aby wyło­niony w drodze konkur­su pro­jekt wyróż­ni­ał się wysoką jakoś­cią architek­tu­ry, wpisy­wał w pejzaż mias­ta, a poprzez swo­ją niepow­tarzal­ność i ory­gi­nal­ność stanow­ił jego rozpoz­nawal­ny frag­ment. Dlat­ego też zachę­camy do udzi­ału w konkur­sie pra­cown­ie pol­skie i zagraniczne” – doda­je Mar­lena Hap­pach, dyrek­tor Biu­ra Architek­tu­ry i Planowa­nia Przestrzen­nego.

Pro­jek­towany most przy­bliży Pragę do cen­trum, łącząc rewital­i­zowane obec­nie obszary pra­wo­brzeżnej Warsza­wy z bul­wara­mi wiślany­mi. Umożli­wi postanie spacerowego ciągu pomiędzy ul. Ząbkowską a Pow­iślem i Krakowskim Przed­mieś­ciem. Zostanie również włąc­zony w ist­nieją­cy i planowany układ infra­struk­tu­ry rowerowej po obu stronach Wisły (trasy rowerowe na bul­warach wiślanych i na Wybrzeżu Szczecińskim). Dzię­ki temu pow­stanie też kory­tarz rowerowy, łączą­cy Pragę i Targówek z Pow­iślem, Śród­mieś­ciem, a nawet Wolą.

Zakończe­nie budowy zaplanowano na 2019 r.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.