Pożegnalny film dla zmarłego tragicznie kierowcy. Zapiera dech w piersiach [WIDEO]

Pod­czas gdy w Warsza­w­ie posłowie pro­ponu­ją by prezy­dent ucz­cił pamięć trag­icznie zmarłego Łukasza, kierow­cy, który bohater­ską postawą ocal­ił wielu ludzi na jar­marku świątecznym w Berlin­ie, jego koledzy kierow­cy zro­bili to spon­tan­icznie i pięknie.Niemieck­ie media przed­staw­iły raport, z którego wyni­ka, że Polak, kierow­ca ciężarów­ki, którą ter­ro­ryś­ci wyko­rzys­tali by wjechać w jar­mark świąteczny i zabić szyku­ją­cych się na świę­ta ludzi, wal­czył, by pow­strzy­mać zama­chow­ców. Niemiec­cy inter­nau­ci chcą po ujawnie­niu tych infor­ma­cji postaw­ić mu pom­nik.
Gaze­ty tj. „Bild” czy „Die Welt” opub­likowały wyni­ki sekcji zwłok pol­skiego kierow­cy, Łukasza Urbana. Z infor­ma­cji przekazanych przez niemiec­kich dzi­en­nikarzy wyni­ka, że Polak poniósł śmierć na miejs­cu zamachu. Obraże­nia na jego ciele wskazu­ją, że robił wszys­tko, by pow­strzy­mać ter­ro­rys­tów.

Oso­ba zbliżona do śledzt­wa, poda­je, że ustal­e­nia niemieck­iej wskazu­ją na to, że w kabinie ciężarów­ki wywiąza­ła się wal­ka. Polak zori­en­tował się po co potrzeb­na jest ciężarówka wal­czył, by zginęło jak najm­niej niewin­nych ludzi. Łukas­zowi Urbanowi udało się zranić ter­ro­rys­tę. Świad­czy o tym krew należącą do kogoś innego niż pol­s­ki kierow­ca. Zła­pał za kierown­icę, by ocal­ić ludzi na jar­marku świątecznym. Wtedy w odwe­cie został ugod­zony nożem, a następ­nie zas­trzelony z pis­to­le­tu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.