Prace na Łazienkowskim wstrzymane. Do wody wpadają kawałki mostu [AKTUALIZACJA]

Na lewym brzegu przy Por­cie Czer­ni­akowskim do Wisły spada­ją kawał­ki betonu i odpady z remon­tu Mostu Łazienkowskiego, które zagraża­ją przepły­wa­ją­cym kajakar­zom i powodu­ją zanieczyszcze­nie rze­ki. Po inter­wencji Radia Dla Ciebie remont został wstrzy­many.

DSC_0219

Fot. Warsza­wa w Pigułce

Po inter­wencji RDC, Zarząd Dróg Miejs­kich przekazał inwest­orowi, by ten pow­ięk­szył powierzch­nie pomostów. Pomosty te mają za zadanie pow­strzy­mać gruz przed wpadaniem do wody. Bil­fin­ger Infra­struc­ture zapew­nia, że zabez­pieczy przeprawę i podob­ne sytu­acje nie będą miały już miejs­ca. Po wprowadze­niu odpowied­nich zabez­pieczeń prace zostaną wznowione. Najpraw­dopodob­niej stanie się to już jutro.

[AKTUALIZACJA] 
Po naszej pub­likacji skon­tak­tował się z nami Pan Mateusz Gdows­ki, rzecznik pra­sowy Billfin­ger Infra­struc­ture. Jak się okaza­ło prace nie są wstrzy­mane, mało tego, trwa­ją nawet w tej chwili. Na moment zostały jed­nak prz­er­wane na odcinku którego prob­lem doty­czy, a więc w okoli­cach Por­tu Czer­ni­akowskiego. Jutro jed­nak zostaną wznowione. Dzięku­je­my za kon­takt i wyjaśnie­nie sytu­acji.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.