Pracował w sklepie. Nakradł iPhonów za prawie 20 tys. zł

Polic­jan­ci z patrolów­ki w marke­cie zatrzy­mali pra­cown­i­ka sklepu, który pode­jrze­wany jest o 12 kradzieży i Phonów. 29-let­ni Szy­mon C. będąc pra­cown­ikiem obsłu­gi placów­ki hand­lowej na przestrzeni blisko miesią­ca wyniósł tele­fony o łącznej wartoś­ci pon­ad 19 tysię­cy zło­tych.

Fot. Pixabay

Fot. Pix­abay

Patrolow­cy zostali skierowani przez radio­op­er­a­to­ra do mar­ke­tu ze sprzętem elek­tron­icznym.
Na miejs­cu okaza­ło się że kierown­ict­wo placów­ki ujawniło, że jeden z pra­cown­ików obsługu­ją­cy na co dzień klien­tów na przestrzeni niespeł­na miesią­ca wyniósł ze sklepu 12 i-phonów o wartoś­ci pon­ad 19 tysię­cy 200 zło­tych. Polic­jan­ci zatrzy­mali wskazanego im 29-let­niego Szy­mona C

W komendzie zostało przez śled­czych przyjęte zaw­iadomie­nie o kradzieży, zabez­piec­zono mon­i­tor­ing, przesłuchano świad­ków. Na pod­staw­ie zgro­mad­zonych dowodów zatrzy­many usłyszał zarzut doko­na­nia czynem ciągłym przed­miotowych kradzieży.

Sprawa ma charak­ter roz­wo­jowy, funkcjonar­iusze docier­a­ją do miejsc, gdzie mogą zna­j­dować się kradzione i-pho­ny, nie wyk­lucza się kole­jnych zatrzy­mań.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.