Pracował w sklepie. Nakradł iPhonów za prawie 20 tys. zł

Policjanci z patro­lów­ki w mar­ke­cie zatrzy­ma­li pra­cow­ni­ka skle­pu, któ­ry podej­rze­wa­ny jest o 12 kra­dzie­ży i Phonów. 29-let­ni Szymon C. będąc pra­cow­ni­kiem obsłu­gi pla­ców­ki han­dlo­wej na prze­strze­ni bli­sko mie­sią­ca wyniósł tele­fo­ny o łącz­nej war­to­ści ponad 19 tysię­cy złotych.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Patrolowcy zosta­li skie­ro­wa­ni przez radio­ope­ra­to­ra do mar­ke­tu ze sprzę­tem elektronicznym.

Na miej­scu oka­za­ło się że kie­row­nic­two pla­ców­ki ujaw­ni­ło, że jeden z pra­cow­ni­ków obsłu­gu­ją­cy na co dzień klien­tów na prze­strze­ni nie­speł­na mie­sią­ca wyniósł ze skle­pu 12 i-pho­nów o war­to­ści ponad 19 tysię­cy 200 zło­tych. Policjanci zatrzy­ma­li wska­za­ne­go im 29-let­nie­go Szymona C

W komen­dzie zosta­ło przez śled­czych przy­ję­te zawia­do­mie­nie o kra­dzie­ży, zabez­pie­czo­no moni­to­ring, prze­słu­cha­no świad­ków. Na pod­sta­wie zgro­ma­dzo­nych dowo­dów zatrzy­ma­ny usły­szał zarzut doko­na­nia czy­nem cią­głym przed­mio­to­wych kradzieży.

Sprawa ma cha­rak­ter roz­wo­jo­wy, funk­cjo­na­riu­sze docie­ra­ją do miejsc, gdzie mogą znaj­do­wać się kra­dzio­ne i-pho­ny, nie wyklu­cza się kolej­nych zatrzymań.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.