Prezes PLL LOT: „Warszawskie Lotnisko Chopina do likwidacji”. Powstaną tam nowe osiedla?

Budowa lot­niska cen­tral­nego w Polsce to konieczność z per­spek­ty­wy rynku lot­niczego, ale też z per­spek­ty­wy naszego intere­su nar­o­dowego – powiedzi­ał w Kryn­i­cy prezes PLL LOT Rafał Mil­czars­ki, prezen­tu­jąc strate­gię spół­ki do 2020 roku.

By Wistula - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16305460

By Wis­tu­la – Pra­ca włas­na, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16305460

W jego oce­nie, takie lot­nisko może być przed­siębiorstwem generu­ją­cym ogromne zys­ki. „To lot­nisko powin­no być na około 50 mln pasażerów z dostęp­noś­cią infra­struk­tu­ry i terenu, by w kole­jnym kroku moż­na było dalej je rozbu­dowywać. To lot­nisko powin­no być całkowicie mul­ti­me­di­alne, powin­no mieć bazę car­go” – mówił.
Szef LOT-u zaz­naczył, że nie chce wskazy­wać lokaliza­cji takiego lot­niska. Ale – jak dodał – „logi­ka wskazy­wała­by, aby było ono dobrze sko­mu­nikowane z resztą kra­ju”. W jego oce­nie, planu­jąc lokaliza­cję takiego lot­niska, należy wziąć pod uwagę, aby było ono w pobliżu autostrady, i w pobliżu sieci kole­jowej, „aby moż­na było do por­tu dotrzeć różny­mi środ­ka­mi trans­portu z całej Pol­s­ki” – ocenił.

„Wyda­je się, że to lot­nisko powin­no zna­j­dować się pomiędzy Łodz­ią a Warsza­wą” – dodał. Według niego, cen­tral­ny port lot­niczy powinien być gotowy około 2022–2023 r.

Zdaniem Mil­czarskiego, pow­stanie nowego por­tu lot­niczego wiąza­ło­by się z zamknię­ciem warsza­wskiego Lot­niska Chopina, które należało­by przez­naczyć pod rozwój Warsza­wy.

Źródło: www.kurier.pap.pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.