Prezes PLL LOT: „Warszawskie Lotnisko Chopina do likwidacji”. Powstaną tam nowe osiedla?

Budowa lot­ni­ska cen­tral­ne­go w Polsce to koniecz­ność z per­spek­ty­wy ryn­ku lot­ni­cze­go, ale też z per­spek­ty­wy nasze­go inte­re­su naro­do­we­go – powie­dział w Krynicy pre­zes PLL LOT Rafał Milczarski, pre­zen­tu­jąc stra­te­gię spół­ki do 2020 roku.

By Wistula - Praca własna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16305460

By Wistula – Praca wła­sna, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16305460

W jego oce­nie, takie lot­ni­sko może być przed­się­bior­stwem gene­ru­ją­cym ogrom­ne zyski. „To lot­ni­sko powin­no być na oko­ło 50 mln pasa­że­rów z dostęp­no­ścią infra­struk­tu­ry i tere­nu, by w kolej­nym kro­ku moż­na było dalej je roz­bu­do­wy­wać. To lot­ni­sko powin­no być cał­ko­wi­cie mul­ti­me­dial­ne, powin­no mieć bazę car­go” – mówił.

Szef LOT-u zazna­czył, że nie chce wska­zy­wać loka­li­za­cji takie­go lot­ni­ska. Ale – jak dodał – „logi­ka wska­zy­wa­ła­by, aby było ono dobrze sko­mu­ni­ko­wa­ne z resz­tą kra­ju”. W jego oce­nie, pla­nu­jąc loka­li­za­cję takie­go lot­ni­ska, nale­ży wziąć pod uwa­gę, aby było ono w pobli­żu auto­stra­dy, i w pobli­żu sie­ci kole­jo­wej, „aby moż­na było do por­tu dotrzeć róż­ny­mi środ­ka­mi trans­por­tu z całej Polski” – ocenił.

„Wydaje się, że to lot­ni­sko powin­no znaj­do­wać się pomię­dzy Łodzią a Warszawą” – dodał. Według nie­go, cen­tral­ny port lot­ni­czy powi­nien być goto­wy oko­ło 2022–2023 r.

Zdaniem Milczarskiego, powsta­nie nowe­go por­tu lot­ni­cze­go wią­za­ło­by się z zamknię­ciem war­szaw­skie­go Lotniska Chopina, któ­re nale­ża­ło­by prze­zna­czyć pod roz­wój Warszawy.

Źródło: www.kurier.pap.pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.