Prezydent Andrzej Duda odznaczył weteranów wojennych. „Wzruszający gest prezydenta”

Prezydent Andrzej Duda odzna­czył wete­ra­nów wojen­nych. Wręczając odzna­cze­nia pre­zy­dent przy­po­mniał, że nie­pod­le­głość, tak jak i wol­ność, nie jest dana raz na zawsze. Najbardziej wzru­sza­ją­ce było zda­niem inter­nau­tów, odzna­cze­nie Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski gene­ra­ła bry­ga­dy w sta­nie spo­czyn­ku Janusza Brochwicz-Lewińskiego ps. „Gryf”, powstań­ca war­szaw­skie­go i żoł­nie­rza Batalionu AK „Parasol”.

Fot. Andrzej Duda

Fot. Andrzej Duda

Prezydent Andrzej Duda uklęk­nął bowiem przed gene­ra­łem, gdyż ten poru­szał się na wóz­ku. Jak komen­tu­ją inter­nau­ci, był to pięk­ne gest i odda­nie sza­cun­ku poko­le­niu, któ­re wal­czy­ło za naszą wol­ność. Poniżej wkle­ja­my tyl­ko nie­któ­re komen­ta­rze umiesz­czo­ne pod trans­mi­sją na Facebooku Andrzeja Dudy:

  • Dla mnie szcze­gól­nym momen­tem było odzna­cze­nie Pana Generała w sta­nie spo­czyn­ku, powstań­ca war­szaw­skie­go, czło­wie­ka nie­wąt­pli­wie scho­ro­wa­ne­go, któ­ry pod­je­chał do Pana Prezydenta na wóz­ku inwa­lidz­kim. Pan Prezydent by wrę­czyć odzna­cze­nie uklęk­nął przed Panem Generałem by przy­piąć mu order. To przy­klęk­nię­cie jest w swej wymo­wie peł­ne poko­ry i sza­cun­ku nie tyl­ko dla oso­by Pana Generała i jego życia ale wobec wyda­je mi się wszyst­kich tych, któ­rzy dali ofia­rę swe­go życia dla Ojczyzny. Cześć Bohaterom!
  • To bylo pięk­ne i wzruszające.…musiał Generał cze­kać tyle lat na odzna­cze­nie i docze­kał się-GRATULUJĘ
  • Prezydent kle­ka­jac przed Generalem wyra­zil swoj naj­gleb­szy Szacunek. Wzruszajaca chwila.

„My Polacy, na prze­strze­ni setek lat naszej histo­rii prze­ko­na­li­śmy się, jak nie­pod­le­głość jest waż­na, jak cza­sem łatwo ją utra­cić, w sku­tek zapa­trze­nia i kie­ro­wa­nia się par­ty­ku­lar­ny­mi inte­re­sa­mi zamiast tym, co jest dobrem naj­wyż­szym – dobrem Ojczyzny, dobrem naszej wspól­no­ty, nasze­go naro­du, spo­łe­czeń­stwa” – mówił prezydent.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.