Próbował włamać się do mieszkania, ale uciekł. Policja publikuje jego portret

Śród­miejs­cy polic­jan­ci prowadzą postępowanie doty­czące usiłowa­nia kradzieży z wła­maniem do mieszka­nia. Wiz­erunek praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa przed­staw­ia portret pamię­ciowy, który pow­stał przy współudziale świad­ka zdarzenia.

Fot. KSP

Polic­jan­ci ze śród­miejskiego wydzi­ału do wal­ki z przestępc­zoś­cią prze­ci­wko mie­niu prowadzą postępowanie w spraw­ie usiłowa­nia kradzieży z wła­maniem, do której doszło 9 listopa­da tego roku.
W toku prowad­zonego postępowa­nia, w opar­ciu o zez­na­nia jed­nego ze świad­ków, sporząd­zono portret pamię­ciowy praw­dopodob­ne­go spraw­cy tego przestępst­wa.

Każdy, kto rozpoz­na­je tego mężczyznę lub ma infor­ma­c­je doty­czące wspom­ni­anego zdarzenia pros­zony jest o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny z polic­jan­ta­mi prowadzą­cy­mi sprawę w siedz­i­bie jed­nos­t­ki przy uli­cy Dziel­nej 12.

Infor­ma­c­je powołu­jąc się na numer KRP-PM-I-2933/16 moż­na przekazać dzwoniąc na numer 2260 383 92 albo w formie elek­tron­icznej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.