Próbował włamać się do mieszkania, ale uciekł. Policja publikuje jego portret

Śródmiejscy poli­cjan­ci pro­wa­dzą postę­po­wa­nie doty­czą­ce usi­ło­wa­nia kra­dzie­ży z wła­ma­niem do miesz­ka­nia. Wizerunek praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego prze­stęp­stwa przed­sta­wia por­tret pamię­cio­wy, któ­ry powstał przy współ­udzia­le świad­ka zdarzenia.

Fot. KSP

Policjanci ze śród­miej­skie­go wydzia­łu do wal­ki z prze­stęp­czo­ścią prze­ciw­ko mie­niu pro­wa­dzą postę­po­wa­nie w spra­wie usi­ło­wa­nia kra­dzie­ży z wła­ma­niem, do któ­rej doszło 9 listo­pa­da tego roku.

W toku pro­wa­dzo­ne­go postę­po­wa­nia, w opar­ciu o zezna­nia jed­ne­go ze świad­ków, spo­rzą­dzo­no por­tret pamię­cio­wy praw­do­po­dob­ne­go spraw­cy tego przestępstwa.

Każdy, kto roz­po­zna­je tego męż­czy­znę lub ma infor­ma­cje doty­czą­ce wspo­mnia­ne­go zda­rze­nia pro­szo­ny jest o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny z poli­cjan­ta­mi pro­wa­dzą­cy­mi spra­wę w sie­dzi­bie jed­nost­ki przy uli­cy Dzielnej 12.

Informacje powo­łu­jąc się na numer KRP-PM-I-2933/16 moż­na prze­ka­zać dzwo­niąc na numer 2260 383 92 albo w for­mie elek­tro­nicz­nej pisząc na adres: krp1​warszawa@​policja.​waw.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.