Protest w obronie generała Ścibora-Rylskiego. Podpisało już ponad 3 tysiące osób

„W sytu­acji, kiedy władze usiłu­ją zniszczyć hero­iczną przeszłość gen­er­ała Zbig­niewa Ści­b­o­ra-Ryl­skiego, my, niżej pod­pisani uczest­ni­cy Pow­sta­nia Warsza­wskiego, protes­tu­je­my z całą stanow­c­zoś­cią wobec nikczem­nych oskarżeń tak zasłużonego bohat­era i naszego dowód­cy.” – czy­tamy na stron­ie protes­tu


Fot. Wikipedia

Fot. Wikipedia

Zwracamy się do wszys­t­kich, którzy zgadza­ją się z naszym stanowiskiem, o pod­pisanie naszego protes­tu.

Panie Gen­erale, jesteśmy z Tobą! 


Anna Jakubows­ka, ps. „Paulin­ka”
Woj­ciech Świątkows­ki, ps. „Kor­czak”
Wan­da Traczyk-Stawska, ps. „Pączek”
Krysty­na Zach­wa­tow­icz-Waj­da, ps. „Czyżyk”
Andrzej Wilczyńs­ki, ps. „Antek”

Protest moż­na pod­pisać tu: Protest w obronie gen­er­ała Ści­b­o­ra-Ryl­skiego

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.