Prowokacja dziennikarza Wyborczej: ucharakteryzował się na czarnoskórego i poszedł na marsz. Zdjęcie obiegło sieć

Zdjęcie Fanpage’a „Codziennik Feministyczny” bły­ska­wicz­nie obie­gło sieć. Widać na nim dwóch męż­czyzn wyzy­wa­ją­cych czar­no­skó­re­go. Jak dono­si Polsat News, czło­wie­kiem tym oka­zał się Jacek Hugo-Bader, pol­ski dzien­ni­karz i repor­ta­ży­sta, zwią­za­ny z „Gazetą Wyborczą”. 11 listo­pa­da ucha­rak­te­ry­zo­wał się i doko­nał prowokacji.


Dziennikarz chciał spraw­dzić, jak zare­agu­ją na nie­go uczest­ni­cy „Marszu Niepodległości”. Jak sam opi­su­je spo­tkał się nie tyl­ko z wyzwi­ska­mi, ale tak­że z prze­mo­cą fizycz­ną. Nieudaną, bo w jego obro­nie sta­nę­ło dwóch rosłych męż­czyzn. Jak przy­pusz­cza repor­ta­ży­sta byli to poli­cjan­ci ubra­ni po cywil­ne­mu, wie­dzie­li bowiem, gdzie roz­miesz­czo­ne są patro­le poli­cji i tam wła­śnie go skierowali.

Zdjęcie wyko­na­ła Iwona Kaliszewska, a opu­bli­ko­wał „Codziennik Feministyczny”. Potem udo­stęp­ni­ły go też inne por­ta­le. Tylko z tego jed­ne­go fanpage’a udo­stęp­nio­no go ponad 1800 razy. Wszyscy zasta­na­wia­li się kim jest męż­czy­zna ze zdję­cia i czy rze­czy­wi­ście kie­ro­wa­no pod jego adre­sem inwektywy.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.