Przebudowa Puławskiej: ścieżki rowerowe, chodniki, zieleń i sygnalizacja

Duże zmi­any czeka­ją ulicę Puławską. Dzię­ki wspar­ciu środ­ków uni­jnych pow­staną tam dro­gi dla row­erów, nowe chod­ni­ki i zieleń. Zmod­ern­i­zowana zostanie również syg­nal­iza­c­ja świ­etl­na.


Węzeł Puławska. By Chep­ry (Andrzej Barabasz) – Pra­ca włas­na, CC BY-SA 4.0.

Inwest­y­c­ja obe­jmie niemal 9-kilo­metrowy odcinek od ul. Domaniewskiej do grani­cy Warsza­wy. Dro­ga dla row­erów, na odcinku od ul. Domaniewskiej do ul. Niedźwiedziej, będzie biegła po wschod­niej stron­ie jezd­ni, zaś na pozostałym odcinku – po oby­d­wu jej stronach. Pow­staną również prze­jazdy poprzeczne przez ul. Puławską, w tym na węźle Wyś­ci­gi. Tam row­erzyś­ci i piesi będą mogli przekroczyć Puławską wzdłuż Potoku Służewieck­iego (zgod­nie z kon­cepcją opra­cow­aną przez Urząd Dziel­ni­cy Mokotów) lub prze­bu­dowanym prze­jś­ciem podziem­nym dos­tosowanym do ruchu rowerowego. Prze­bieg dro­gi dla row­erów został określony w kon­cepcji, skon­sul­towanej z mieszkań­ca­mi.


Inwest­y­c­ja nie ogranicza się jed­nak do udo­god­nień dla row­erzys­tów – zyska­ją na niej wszyscy użytkown­i­cy ul. Puławskiej.

Ważną częś­cią prze­bu­dowy będzie mod­ern­iza­c­ja syg­nal­iza­cji. Zaplanowano kom­plek­sową mod­ern­iza­cję syg­nal­iza­cji na skrzyżowa­ni­ach z ul. Wałbrzyską/al. Lot­ników; ul. Bogatki/ul. Lud­winowską; ul. Kajakową/ul. Głuszcza i ul. Karczunkowską/ul. Kar­mazynową. Na całym odcinku syg­nal­iza­c­je zostaną sko­or­dynowane, dzię­ki czemu możli­we będzie wprowadze­nie „zielonej fali”. Geome­tria skrzyżowań i urządzenia syg­nal­iza­cji będą dos­tosowane do ewen­tu­al­nego wyz­naczenia pasa auto­bu­sowego – nie jest on jed­nak częś­cią tej inwest­y­cji.

W ramach inwest­y­cji prze­bu­dowane zostaną chod­ni­ki, w wielu miejs­cach pamię­ta­jące prze­bu­dowę uli­cy z lat 70. Nową naw­ierzch­nię z este­ty­cznych płyt betonowych zys­ka pon­ad 18 tys. m kw. tro­tu­arów – będzie to zatem najwięk­szy remont chod­ników w Warsza­w­ie w ciągu ostat­nich kilku­nas­tu lat. Przy­będzie również kilka­set nowych drzew i zostanie zaaranżowana zieleń niska.

Prace potr­wa­ją do 2018 r.
Prze­bu­dowa ul. Puławskiej będzie real­i­zowana w try­bie „zapro­jek­tuj i wybuduj”. Zarząd Dróg Miejs­kich ogłosił właśnie prze­targ. Wybrany wykon­aw­ca będzie miał za zadanie wykon­ać szczegółową doku­men­tację budowlaną, uzyskać zez­wole­nie na real­iza­cję inwest­y­cji i przeprowadz­ić robo­ty budowlane. Jeśli uda się znaleźć wykon­aw­cę i rozstrzygnąć prze­targ, prace zakończą się do czer­w­ca 2018 r.

Przy wyborze wykon­aw­cy liczyć będzie się nie tylko cena. Punk­ty moż­na otrzy­mać także m. in. za dodatkową dbałość o zieleń (w tym zaaranżowanie „parku kies­zonkowego”), przeszkole­nie pra­cown­ików z zasad dostęp­noś­ci architek­ton­icznej, prowadze­nie strony www o inwest­y­cji, wiz­ual­iza­c­je i plan­sze infor­ma­cyjne na budowie oraz kol­por­taż ulotek infor­ma­cyjnych mieszkań­com okol­i­cy.

Inwest­y­c­ja będzie real­i­zowana przy wspar­ciu środ­ków z Unii Europe­jskiej w ramach Zin­te­growanych Inwest­y­cji Tery­to­ri­al­nych. Jed­nym z celów tego instru­men­tu jest dąże­nie do zrównoważonej mobil­noś­ci i zapewnie­nie alter­naty­wnych dla samo­chodu możli­woś­ci porusza­nia się po aglom­er­acji. Pro­gram jest real­i­zowany we współpra­cy z 40 gmi­na­mi Warsza­wskiego Obszaru Funkcjon­al­nego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.