Przejścia podziemne przy Dw. Centralnym będą przebudowane. Zobacz wizualizacje

Prze­jś­cia podziemne przy Dwor­cu Cen­tral­nym zostaną prze­bu­dowane. Zarząd Dróg Miejs­kich ogłosił postępowanie, którego celem jest wybór pod­mio­tu odpowiedzial­nego za przeprowadze­nie prac. Będzie on też zarządzał prze­jś­ci­a­mi podziem­ny­mi.

Postępowanie doty­czy prze­bu­dowy i eksploat­acji prze­jść podziem­nych w pasie dro­gowym Al. Jero­zolim­s­kich, w bezpośred­nim sąsiedztwie dwor­ca kole­jowego Warsza­wa Cen­tral­na: pod Ron­dem Czter­dziesto­lat­ka, pod ul. Emilii Plater i pomiędzy dworcem a budynkiem LIM (Mar­riott). Z pod­miotem wyło­nionym w postępowa­niu zostanie zawarta umowa w try­bie part­nerst­wa pub­liczno-pry­wat­nego. Przyszły wykon­aw­ca zostanie wybrany w opar­ciu o przepisy ustawy o part­nerst­wie pub­liczno-pry­wat­nym, a także ustawy o umowie kon­cesji na robo­ty budowlane lub usłu­gi. Zadanie było już wcześniej objęte postępowaniem, jed­nak z powodów for­mal­nych zostało ono unieważnione.
Zada­nia dla wykon­aw­cy

Wykon­aw­ca wybrany w postępowa­niu będzie odpowiedzial­ny za zapro­jek­towanie i wyko­nanie prze­bu­dowy zespołu prze­jść. Stanow­ią one część podzie­mi obsługu­ją­cych komu­nika­cyjnie podróżnych korzys­ta­ją­cych z dwor­ca kole­jowego. To łącznie pon­ad 9 tys. m2 powierzch­ni. W obrę­bie obiek­tów mogą być zlokali­zowane powierzch­nie komer­cyjne z przez­nacze­niem na cele usłu­gowe, hand­lowe i gas­tro­nom­iczne oraz nośni­ki reklam­owe.

Zadaniem pod­mio­tu wybranego w postępowa­niu będzie przy­go­towanie pro­jek­tów budowlanych i wykon­aw­czych remon­tu prze­jść, zgod­nie z zalece­ni­a­mi Eksper­tyzy Stanu Tech­nicznego obiek­tów; a także pro­jek­tów wykon­aw­czych doty­czą­cych mod­ern­iza­cji obiek­tów w zakre­sie określonym w kon­cepcji architek­ton­icznej. Zadanie zakła­da również wyko­nanie robót remon­towych ele­men­tów kon­struk­cyjnych i insta­lacji stanow­ią­cych wyposaże­nie poszczegól­nych obiek­tów (insta­lac­je wod­no-kanal­iza­cyjne, wenty­la­cyjne, elek­tryczne), oraz mod­ern­iza­cję wnętrz prze­jść podziem­nych, zgod­nie z przy­go­towany­mi wcześniej pro­jek­ta­mi. W założe­niu, prze­bu­dowa prze­jść ma pod­nieść stan­dard obiek­tów. Prace mają objąć m.in. posadz­ki, sufi­ty pod­wies­zone wraz z oświ­etle­niem, ściany, wyposaże­nie i wys­trój toalet.

Drugim ważnym zadaniem będzie kom­plek­sowe zarządze­nie prze­jś­ci­a­mi podziem­ny­mi w cza­sie trwa­nia umowy. Okres ten to 30 lat (360 miesię­cy). Wszys­tkie prace budowlane powin­ny zakończyć się w ciągu trzech lat od pod­pisa­nia umowy.

Uzu­pełnie­niem zmod­ern­i­zowanych prze­jść podziem­nych w rejonie Ron­da Czter­dziesto­lat­ka będą prze­jś­cia naziemne przez skrzyżowanie Alej Jero­zolim­s­kich i Jana Pawła II.

Doku­men­ty w postępowa­niu moż­na składać do 9 czer­w­ca do godz. 10.00. Planowany ter­min zakończenia postępowa­nia to 30 wrześ­nia 2017 r. ZDM spodziewa się, że prze­bu­dowa prze­jść mogła­by się rozpocząć w przyszłym roku.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.