Przejścia podziemne przy Dw. Centralnym będą przebudowane. Zobacz wizualizacje

Przejścia pod­ziem­ne przy Dworcu Centralnym zosta­ną prze­bu­do­wa­ne. Zarząd Dróg Miejskich ogło­sił postę­po­wa­nie, któ­re­go celem jest wybór pod­mio­tu odpo­wie­dzial­ne­go za prze­pro­wa­dze­nie prac. Będzie on też zarzą­dzał przej­ścia­mi podziemnymi.

Postępowanie doty­czy prze­bu­do­wy i eks­plo­ata­cji przejść pod­ziem­nych w pasie dro­go­wym Al. Jerozolimskich, w bez­po­śred­nim sąsiedz­twie dwor­ca kole­jo­we­go Warszawa Centralna: pod Rondem Czterdziestolatka, pod ul. Emilii Plater i pomię­dzy dwor­cem a budyn­kiem LIM (Marriott). Z pod­mio­tem wyło­nio­nym w postę­po­wa­niu zosta­nie zawar­ta umo­wa w try­bie part­ner­stwa publicz­no-pry­wat­ne­go. Przyszły wyko­naw­ca zosta­nie wybra­ny w opar­ciu o prze­pi­sy usta­wy o part­ner­stwie publicz­no-pry­wat­nym, a tak­że usta­wy o umo­wie kon­ce­sji na robo­ty budow­la­ne lub usłu­gi. Zadanie było już wcze­śniej obję­te postę­po­wa­niem, jed­nak z powo­dów for­mal­nych zosta­ło ono unieważnione.

Zadania dla wykonawcy

Wykonawca wybra­ny w postę­po­wa­niu będzie odpo­wie­dzial­ny za zapro­jek­to­wa­nie i wyko­na­nie prze­bu­do­wy zespo­łu przejść. Stanowią one część pod­zie­mi obsłu­gu­ją­cych komu­ni­ka­cyj­nie podróż­nych korzy­sta­ją­cych z dwor­ca kole­jo­we­go. To łącz­nie ponad 9 tys. m2 powierzch­ni. W obrę­bie obiek­tów mogą być zlo­ka­li­zo­wa­ne powierzch­nie komer­cyj­ne z prze­zna­cze­niem na cele usłu­go­we, han­dlo­we i gastro­no­micz­ne oraz nośni­ki reklamowe.

Zadaniem pod­mio­tu wybra­ne­go w postę­po­wa­niu będzie przy­go­to­wa­nie pro­jek­tów budow­la­nych i wyko­naw­czych remon­tu przejść, zgod­nie z zale­ce­nia­mi Ekspertyzy Stanu Technicznego obiek­tów; a tak­że pro­jek­tów wyko­naw­czych doty­czą­cych moder­ni­za­cji obiek­tów w zakre­sie okre­ślo­nym w kon­cep­cji archi­tek­to­nicz­nej. Zadanie zakła­da rów­nież wyko­na­nie robót remon­to­wych ele­men­tów kon­struk­cyj­nych i insta­la­cji sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie poszcze­gól­nych obiek­tów (insta­la­cje wod­no-kana­li­za­cyj­ne, wen­ty­la­cyj­ne, elek­trycz­ne), oraz moder­ni­za­cję wnętrz przejść pod­ziem­nych, zgod­nie z przy­go­to­wa­ny­mi wcze­śniej pro­jek­ta­mi. W zało­że­niu, prze­bu­do­wa przejść ma pod­nieść stan­dard obiek­tów. Prace mają objąć m.in. posadz­ki, sufi­ty pod­wie­szo­ne wraz z oświe­tle­niem, ścia­ny, wypo­sa­że­nie i wystrój toalet.

Drugim waż­nym zada­niem będzie kom­plek­so­we zarzą­dze­nie przej­ścia­mi pod­ziem­ny­mi w cza­sie trwa­nia umo­wy. Okres ten to 30 lat (360 mie­się­cy). Wszystkie pra­ce budow­la­ne powin­ny zakoń­czyć się w cią­gu trzech lat od pod­pi­sa­nia umowy.

Uzupełnieniem zmo­der­ni­zo­wa­nych przejść pod­ziem­nych w rejo­nie Ronda Czterdziestolatka będą przej­ścia naziem­ne przez skrzy­żo­wa­nie Alej Jerozolimskich i Jana Pawła II.

Dokumenty w postę­po­wa­niu moż­na skła­dać do 9 czerw­ca do godz. 10.00. Planowany ter­min zakoń­cze­nia postę­po­wa­nia to 30 wrze­śnia 2017 r. ZDM spo­dzie­wa się, że prze­bu­do­wa przejść mogła­by się roz­po­cząć w przy­szłym roku.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.