„Przemyt i obrót narkotykami na wielką skalę”. Uderzenie w odłam grupy ożarowskiej [WIDEO Z AKCJI]

24 osoby pow­iązane m.in. z grupą ożarowską zatrzy­mali polic­jan­ci CBŚP w Warsza­w­ie i na Mazowszu. Wszyscy trud­nili się prze­mytem z Holandii i obrotem narko­tykami na wielką skalę. W ręce polic­jan­tów wpadł m.in. kuzyn „Saju­ra”, jak również małżeńst­wo Wiet­nam­czyków, zaopa­tru­jące warsza­wskie grupy przestępcze w mar­i­huanę.

Polic­jan­ci warsza­wskiego Zarzą­du CBŚP rozpra­cowu­jąc wspól­nie z proku­ra­torami Mazowieck­iego Wydzi­ału Zamiejs­cowe­go Depar­ta­men­tu do Spraw Przestępc­zoś­ci Zor­ga­ni­zowanej i Korupcji Proku­ratu­ry Kra­jowej w Warsza­w­ie „grupę ożarowską” – jed­ną z naj­groźniejszy­ch i najprężniej dzi­ała­ją­cy­ch grup przestępczy­ch z Warsza­wy od kilku miesię­cy przyglą­dali się odłamowi grupy, trud­niącej się prze­mytem narko­tyków.
Śled­czy ustalili, że gru­pa od kilku lat wyko­rzysty­wała kanał prze­myt­niczy z Holandii do sprowadza­nia mar­i­huany i kokainy.

Współpra­ca polic­jan­tów CBŚP z proku­ra­torami zaowocow­ała zebraniem wycz­er­pu­jące­go mate­ri­ału dowodowe­go pozwala­jące­go na przed­staw­ie­nie zarzutów i zatrzy­manie pode­jrzany­ch. Funkcjonar­iusze w sum­ie zatrzy­mali 24 osoby, które usłysza­ły zarzu­ty prze­my­tu i wprowadzenia do obro­tu co najm­niej 100 kg mar­i­huany i kokainy oraz tysię­cy tabletek ekstazy.

Wśród członków tej grupy były osoby dobrze znane organom ści­ga­nia, wielokrot­nie notowane za ciężkie przestępst­wa krymi­nal­ne. Do ich zatrzy­ma­nia skierowano pol­i­cyjny­ch antyter­ro­rys­tów. Jed­ną z nich był kuzyn „Saju­ra”, zatrzy­mane­go przez CBŚP w czer­w­cu tego roku. 40-let­ni Robert U. został zatrzy­many w mieszka­niu na warsza­wskiej Ochocie.

Funkcjonar­iusze CBŚP pracu­jąc nad tą sprawą uzyskali też infor­ma­c­je na tem­at małżeńst­wa nar­o­dowoś­ci wiet­nam­skiej, które pod przykry­wką legal­nie dzi­ała­jącej na tere­nie Wólki Kosowskiej firmy, zaopa­try­wało warsza­wskie grupy przestępcze w doskon­ałej jakoś­ci mar­i­huanę. Przeszukanie zaj­mowany­ch przez ich fir­mę bok­su zaowocow­ało zabez­piecze­niem pieniędzy, które mogą pochodz­ić z hand­lu narko­tykami.

Polic­jan­ci pod­czas zatrzy­mań zlik­wid­owali też należą­cy do grupy mag­a­zyn z narko­tykami, w którym zna­j­dowało się pon­ad 8 kg mar­i­huany.

15 osób zostało tym­cza­sowo aresz­towany­ch, 7 zostało obję­ty­ch pol­i­cyjnym dozorem. Za popełnione przestępst­wa grozi im kara do 15 lat pozbaw­ienia wol­noś­ci. Na poczet grożą­cy­ch im kar polic­jan­ci zabez­pieczyli gotówkę (złotówki, Euro i USD) o łącznej wartoś­ci blisko pół mil­iona zło­ty­ch.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.