Przepiękna autentyczna mapa Warszawy z lat 1914–1918

Mapa pochodzi z Bib­liote­ki Nar­o­dowej, a została udostęp­niona w pub­licznej dome­nie. Oznacza to, że moż­na ją rozpowszech­ni­ać, ponieważ nie była ona obję­ta prawem autorskim lub prawa te wygasły.

Źródło: Biblioteka Polona. Domena Publiczna

Źródło: Bib­liote­ka Polona. Dom­e­na Pub­licz­na

Nic jed­nak dzi­wnego, bowiem mapa obrazu­je Warsza­wę pod­czas I Wojny Świa­towej, a więc lat 1914–1918.
Ory­gi­nal­nie drukowana była w Berlin­ie, w Lith. u. Druck d. Pharus Ver­lages G.m.b.H. Rozdziel­czość i rozmi­ar mapy poz­woli każde­mu na swo­bodne obe­jrze­nie, jak wyglą­dała Warsza­wa na dłu­go przed II Wojną Świa­tową.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.