Przepiękna autentyczna mapa Warszawy z lat 1914–1918

Mapa pocho­dzi z Biblioteki Narodowej, a zosta­ła udo­stęp­nio­na w publicz­nej dome­nie. Oznacza to, że moż­na ją roz­po­wszech­niać, ponie­waż nie była ona obję­ta pra­wem autor­skim lub pra­wa te wygasły.

Źródło: Biblioteka Polona. Domena Publiczna

Źródło: Biblioteka Polona. Domena Publiczna

Nic jed­nak dziw­ne­go, bowiem mapa obra­zu­je Warszawę pod­czas I Wojny Światowej, a więc lat 1914–1918.

Oryginalnie dru­ko­wa­na była w Berlinie, w Lith. u. Druck d. Pharus Verlages G.m.b.H. Rozdzielczość i roz­miar mapy pozwo­li każ­de­mu na swo­bod­ne obej­rze­nie, jak wyglą­da­ła Warszawa na dłu­go przed II Wojną Światową.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.