Przepychanki w Sądzie Najwyższym. Próbowano zabrać policjantowi broń [WIDEO]

Sąd Najwyższy badał czy pre­zy­dent miał pra­wo uła­ska­wić Mariusza Kamińskiego, choć wyrok któ­ry zapadł w jego spra­wie był nie­pra­wo­moc­ny. Grupa osób chcia­ła zakłó­cić posie­dze­nie. Jeden z męż­czyzn wdał się w prze­py­chan­ki i pró­bo­wał wycią­gnąć broń z kabu­ry poli­cjan­ta. Całe zaj­ście nagrał Tomasz Skory, repor­ter RMF FM.

Na począt­ku posie­dze­nia Adam Słomka, pol­ski poli­tyk, dzia­łacz opo­zy­cji demo­kra­tycz­nej w PRL oraz poseł na Sejm I, II i III kaden­cji zaczął żądać, by ze skła­du sędziow­skie­go usu­nię­to „zbrod­nia­rzy, któ­rzy nas ska­zy­wa­li”. Niektóre oso­by zaczę­ły krzy­czeć „Gestapo”. Wtedy Jarosław Matras, prze­wod­ni­czą­cy skła­du sędziow­skie­go naka­zał usu­nąć z sali kil­ka osób.

Doszło do prze­py­cha­nek. Jeden z uczest­ni­czą­cych w nich męż­czyzn pró­bo­wał wycią­gnąć broń z kabu­ry poli­cjan­ta. Spotkało się to z jego zde­cy­do­wa­ną reak­cją. 33 latek został zatrzymany.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.