Przyjeżdżasz z Łodzi? Masz komunikację za darmo

Zarząd Trans­portu Miejskiego pod­pisał umowę z Łódzką Kole­ją Aglom­er­a­cyjną. Dzię­ki niej pasażerowie którzy kupią bilet ŁKA z Łodzi do stol­i­cy będą mogli na jego pod­staw­ie korzys­tać również z komu­nikacji miejskiej w 1. stre­fie bile­towej.

Fot. SKM

Fot. SKM

Wyda­je się to fatal­nym pomysłem i polem do nadużyć. Dlaczego? Bile­ty ŁKA będą ważne przez 75 min­ut. Żeby móc z nich sko­rzys­tać, pasażer będzie musi­ał na odwro­cie dłu­gopisem wpisać godz­inę rozpoczę­cia podróży (adno­tac­ja „ważny od godz.:”). Teo­re­ty­cznie więc pasażer taki może podró­zować na bile­cie cały dzień. Wystar­czy, że ma przy sobie dłu­gopis.
Poza tym czemu kiedy warsza­w­iak jedzie do Łodzi nie ma takich samych przy­wile­jów? Czemu ludzie z Krakowa i Rado­mia musza płacić za bilet?

Pasażer z biletem jed­no­ra­zowym ŁKA na prze­jazd z Łodzi do Warsza­wy Zachod­niej, Cen­tral­nej lub Wschod­niej, po opuszcze­niu dwor­ca będzie mógł na pod­staw­ie tego samego bile­tu podróżować w 1. stre­fie bile­towej ZTM wszys­tki­mi środ­ka­mi warsza­wskiej komu­nikacji, czyli auto­busa­mi, tramwa­ja­mi, pociąga­mi Szy­bkiej Kolei Miejskiej i metrem

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.