Przyszła na wizytę do aresztu i sama trafiła za kratki

Nie takie­go fina­łu wizy­ty w aresz­cie śled­czym spo­dzie­wa­ła się 33-let­nia kobie­ta. W śro­dę, pod­czas widze­nia z osa­dzo­nym Izabela D. zosta­ła zatrzy­ma­na przez kry­mi­nal­nych z Białołęki. Wobec kobie­ty sąd rejo­no­wy na Pradze Północ wydał nakaz dopro­wa­dze­nia do zakła­du penitencjarnego.

Fot. Pixabay

Fot. Pixabay

Zgodnie z infor­ma­cją uzy­ska­ną przez kry­mi­nal­nych z Białołęki, w aresz­cie śled­czym mia­ła poja­wić się kobie­ta mogą­ca posia­dać nar­ko­ty­ki. Kryminalni posta­no­wi­li zwe­ry­fi­ko­wać tę infor­ma­cię. Kiedy 33-lat­ka poja­wi­ła się na widze­niu z osa­dzo­nym poli­cjan­ci szcze­gó­ło­wo ją skon­tro­lo­wa­li, jed­nak środ­ków odu­rza­ją­cych nie ujawnili.

Po spraw­dze­niu w poli­cyj­nym sys­te­mie wyszło na jaw, że Izabela D. jest poszu­ki­wa­na naka­zem dopro­wa­dze­nia do aresz­tu śled­cze­go, wyda­nym przez sąd rejo­no­wy, w celu odby­cia kary pozba­wie­nia wol­no­ści. Kobieta zosta­ła zatrzy­ma­na i tra­fi­ła do komen­dy przy ul. Jagiellońskiej.

33-lat­ka zosta­ła osa­dzo­na w zakła­dzie peni­ten­cjar­nym, gdzie odbę­dzie karę 4 mie­się­cy pozba­wie­nia wolności.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.