Ranking miast w których biura są najdroższe. Warszawa pikuje w dół

Raport Global Prime Office Occupancy Cost przy­go­to­wa­ny przez fir­mę CBRE, poka­zu­je gdzie koszt wyna­ję­cia biu­ra jest naj­droż­szy. Warszawa spa­dła na 85 miejsce.

Kadr z filmu promującego Mitsubishi

Kadr z fil­mu pro­mu­ją­ce­go Mitsubishi. Fot. YouTube

To spa­dek o 25 miejsc w sto­sun­ku do zeszłe­go roku. Według ran­kin­gu, naj­droż­sza jest dziel­ni­ca West End z Londynie, gdzie śred­nia cena naj­mu jed­ne­go metra kwa­dra­to­we­go wyno­si aż 223 EUR mie­sięcz­nie, czy­li oko­ło 930 zł. Na kolej­nych miej­scach są Hongkong, Pekin i dziel­ni­ca biz­ne­su w Nowym Delhi.

W Warszawie śred­nie ceny naj­mu wyno­szą 34 EUR, czy­li oko­ło 143 zł. Taki spa­dek to efekt roz­ro­stu licz­ny biu­row­ców i nowe­go metra, dzię­ki któ­re­mu dotąd nie­atrak­cyj­ne loka­li­za­cje zyska­ły na war­to­ści, a ich cena wciąż nie jest zbyt wysoka.

Z rapor­tu wyni­ka rów­nież, że z naj­więk­szym zała­ma­niem cen spo­tka­ła się Moskwa, gdzie biu­ra sta­nia­ły pra­wie o jed­ną czwar­tą wartości.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.