Ranking miast w których biura są najdroższe. Warszawa pikuje w dół

Raport Glob­al Prime Office Occu­pan­cy Cost przy­go­towany przez fir­mę CBRE, pokazu­je gdzie koszt wyna­ję­cia biu­ra jest naj­droższy. Warsza­wa spadła na 85 miejsce.

Kadr z filmu promującego Mitsubishi

Kadr z fil­mu pro­mu­jące­go Mit­subishi. Fot. YouTube

To spadek o 25 miejsc w sto­sunku do zeszłe­go roku. Według rankingu, naj­droższa jest dziel­ni­ca West End z Lon­dynie, gdzie śred­nia cena naj­mu jed­ne­go metra kwadra­towe­go wynosi aż 223 EUR miesięcznie, czyli około 930 zł. Na kole­jny­ch miejs­cach są Hongkong, Pekin i dziel­ni­ca biz­ne­su w Nowym Del­hi.

W Warsza­w­ie śred­nie ceny naj­mu wynoszą 34 EUR, czyli około 143 zł. Taki spadek to efekt rozros­tu liczny biurow­ców i nowe­go metra, dzięki które­mu dotąd nieatrak­cyjne lokaliza­c­je zyskały na wartoś­ci, a ich cena wciąż nie jest zbyt wysoka.

Z rapor­tu wynika również, że z najwięk­szym zała­maniem cen spotkała się Moskwa, gdzie biu­ra sta­ni­ały praw­ie o jed­ną czwartą wartoś­ci.
komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.