Szanowni Państ­wo, drodzy Czytel­ni­cy!

Por­tal Warsza­wa w Pigułce to ser­wis o tem­atyce kul­tu­ry, sztu­ki, his­torii i bieżą­cych wydarzeń. Ma zasięg lokalny i główni odbior­cy pochodzą z Warsza­wy. Miesięcznie czy­ta nas pon­ad 1,2 mln warsza­w­iaków. Czyni nas to jed­nym z najczęś­ciej czy­tanych ser­wisów o tem­atyce warsza­wskiej.

Jeżeli chcą Państ­wo naw­iązać współpracę reklam­ową lub są Państ­wo zain­tere­sowani artykuła­mi spon­sorowany­mi, proszę pisać na: michal[at]warszawawpigulce.pl