Rozpoczyna się budowa największego wieżowca w Europie Centralnej. Będzie taras widokowy

Kompleks będzie skła­dał się z trzech budyn­ków. Jeden z nich zapro­jek­to­wa­ny jest przez zna­ną pra­cow­nię archi­tek­to­nicz­ną Foster + Partners. Z jego dachu na wyso­ko­ści 230 metrów, war­sza­wia­cy i tury­ści będą mogli podzi­wiać pano­ra­mę sto­li­cy – będzie to jeden z naj­wy­żej poło­żo­nych w Europie tara­sów widokowych.

Na tęt­nią­cych życiem par­te­rach dwóch niż­szych budyn­ków zapro­jek­to­wa­nych przez pol­ską pra­cow­nię archi­tek­to­nicz­ną Hermanowicz Rewski Architekci, pra­cow­ni­cy biu­ro­wi i sąsie­dzi znaj­dą nie­wiel­kie skle­py, punk­ty usłu­go­we, restau­ra­cje i kawiar­nie. Pasaże pod dachem będą słu­żyć war­sza­wia­kom przez cały rok. Deweloperem Varso jest mię­dzy­na­ro­do­wa fir­ma HB Reavis; budo­wa już się roz­po­czę­ła i zakoń­czy się w 2020 roku.

Varso powsta­je na tere­nie roz­cią­ga­ją­cym się wzdłuż zachod­nie­go odcin­ka ul. Chmielnej, od naroż­ni­ka z Al. Jana Pawła II w kie­run­ku ul. Żelaznej. Ten obec­nie nie­za­go­spo­da­ro­wa­ny i trud­no dostęp­ny frag­ment Warszawy zyska zupeł­nie nową rolę – wraz z Varso powsta­nie nie tyl­ko nowo­cze­sne cen­trum biz­ne­so­we, ale rów­nież dobrze prze­my­śla­na i łatwo dostęp­na prze­strzeń publiczna.

Fot. Materiały prasowe

„Dzięki Varso two­rzy­my nowy, przy­ja­zny frag­ment Warszawy. Jest to moż­li­we dzię­ki połą­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­we­go doświad­cze­nia pra­cow­ni Foster + Partners z lokal­nym „czu­ciem” mia­sta, jakie gwa­ran­tu­je war­szaw­ska pra­cow­nia Hermanowicz Rewski Architekci” – mówi Stanislav Frnka, pre­zes zarzą­du fir­my HB Reavis Poland.

„Varso to nasz fla­go­wy pro­jekt w Europie i miej­sce, jakie­go w Warszawie jesz­cze nie było. Zaprojektowany z myślą o ludziach, dba­ją­cy o ich potrze­by w cią­gu dnia pra­cy i po godzi­nach, otwar­ty na sąsia­dów i gości z zewnątrz, któ­rzy z tara­su wido­ko­we­go ujrzą pięk­no, histo­rię i roz­wój całej sto­li­cy. Jestem prze­ko­na­ny, że tra­fi do serc zarów­no młod­szych jak i star­szych, war­sza­wia­ków i gości sto­li­cy, z cza­sem sta­jąc się nowym, na mia­rę XXI wie­ku, sym­bo­lem Warszawy, roz­po­zna­wal­nym na całym świe­cie” – doda­je Stanislav Frnka.

Wieża Varso zapro­jek­to­wa­na przez Foster + Partners

Wyróżniająca się część Varso, poło­żo­na naj­bli­żej Al. Jana Pawła II, to smu­kły, 53-pię­tro­wy wie­żo­wiec o szkla­nej ele­wa­cji, zwień­czo­ny 80-metro­wą igli­cą. Najwyższy budy­nek w Polsce, zapro­jek­to­wa­ny przez mię­dzy­na­ro­do­wą pra­cow­nię Foster + Partners, pomie­ści przede wszyst­kim kom­for­to­we biu­ra. Jednak jego szcze­gól­ną atrak­cją będzie taras wido­ko­wy, poło­żo­ny na wyso­ko­ści 230 metrów, a więc dwu­krot­nie więk­szej niż ten w Pałacu Kultury i Nauki. Widoki będą też mogli podzi­wiać goście restau­ra­cji na 46. i 47 pię­trze budynku.

Fot. Materiały prasowe

Hermanowicz Rewski Architekci – pro­jek­tan­ci pozo­sta­łych budyn­ków Varso

Niższe budyn­ki Varso stwo­rzą nową, śród­miej­ską pie­rze­ję wzdłuż ul. Chmielnej. Dwa budyn­ki biu­ro­we „wyro­sną” kaska­do­wo ze wspól­ne­go, kil­ku­pię­tro­we­go podium o kamien­nej ele­wa­cji w kolo­rze beżo­wym. Na ich dachach powsta­ną zie­lo­ne tara­sy, gdzie na co dzień będą mogli pra­co­wać i odpo­czy­wać pra­cow­ni­cy firm dzia­ła­ją­cych w Varso.

„Zachowanie przy­ja­znej ska­li zabu­do­wy Varso wzdłuż uli­cy Chmielnej, otwar­tość na oto­cze­nie i sprzy­ja­nie rucho­wi pie­sze­mu wokół i wewnątrz budyn­ków to nasze głów­ne zało­że­nia. Ogólnodostępne par­te­ry spra­wią, że Varso wto­pi się w sieć śród­miej­skich uli­czek. Dzięki licz­nym prze­szkle­niom, budyn­ki zyska­ją lek­ko­ści, a ich wnę­trza będą zachę­ca­ły spa­ce­ro­wi­czów do wej­ścia do środ­ka. W sło­necz­ne dni, goście i pra­cow­ni­cy biur w Varso będą mogli sko­rzy­stać z kawiar­nia­nych ogród­ków na zewnątrz czy prze­strze­ni wypo­czyn­ko­wej na dachach budyn­ków” mówi Stanisław Rewski, wspól­nik w biu­rze pro­jek­to­wym HRA Architekci.

Fot. Materiały prasowe

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.