Rozpoczyna się budowa największego wieżowca w Europie Centralnej. Będzie taras widokowy

Kom­pleks będzie składał się z trzech budynków. Jeden z nich zapro­jek­towany jest przez znaną pra­cown­ię architek­ton­iczną Fos­ter + Part­ners. Z jego dachu na wysokoś­ci 230 metrów, warsza­w­ia­cy i turyś­ci będą mogli podzi­wiać panoramę stol­i­cy – będzie to jeden z najwyżej położonych w Europie tarasów widokowych.

Na tęt­nią­cych życiem parter­ach dwóch niższych budynków zapro­jek­towanych przez pol­ską pra­cown­ię architek­ton­iczną Her­manow­icz Rews­ki Architek­ci, pra­cown­i­cy biurowi i sąsiedzi zna­jdą niewielkie sklepy, punk­ty usłu­gowe, restau­rac­je i kaw­iarnie. Pasaże pod dachem będą służyć warsza­w­iakom przez cały rok. Dewelop­erem Var­so jest między­nar­o­dowa fir­ma HB Reav­is; budowa już się rozpoczęła i zakończy się w 2020 roku.
Var­so pow­sta­je na tere­nie roz­cią­ga­ją­cym się wzdłuż zachod­niego odcin­ka ul. Chmiel­nej, od narożni­ka z Al. Jana Pawła II w kierunku ul. Żelaznej. Ten obec­nie niezagospo­darowany i trud­no dostęp­ny frag­ment Warsza­wy zys­ka zupełnie nową rolę – wraz z Var­so pow­stanie nie tylko nowoczesne cen­trum biz­ne­sowe, ale również dobrze prze­myślana i łat­wo dostęp­na przestrzeń pub­licz­na.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

„Dzię­ki Var­so tworzymy nowy, przy­jazny frag­ment Warsza­wy. Jest to możli­we dzię­ki połącze­niu między­nar­o­dowego doświad­czenia pra­cowni Fos­ter + Part­ners z lokalnym „czu­ciem” mias­ta, jakie gwaran­tu­je warsza­wska pra­cow­n­ia Her­manow­icz Rews­ki Architek­ci” – mówi Stanislav Frn­ka, prezes zarzą­du firmy HB Reav­is Poland.

„Var­so to nasz flagowy pro­jekt w Europie i miejsce, jakiego w Warsza­w­ie jeszcze nie było. Zapro­jek­towany z myślą o ludzi­ach, dba­ją­cy o ich potrze­by w ciągu dnia pra­cy i po godz­i­nach, otwarty na sąsi­adów i goś­ci z zewnątrz, którzy z tara­su widokowego ujrzą pię­kno, his­torię i rozwój całej stol­i­cy. Jestem przeko­nany, że trafi do serc zarówno młod­szych jak i starszych, warsza­w­iaków i goś­ci stol­i­cy, z cza­sem sta­jąc się nowym, na miarę XXI wieku, sym­bol­em Warsza­wy, rozpoz­nawal­nym na całym świecie” – doda­je Stanislav Frn­ka.

Wieża Var­so zapro­jek­towana przez Fos­ter + Part­ners

Wyróż­ni­a­ją­ca się część Var­so, położona najbliżej Al. Jana Pawła II, to smukły, 53-piętrowy wieżowiec o szk­lanej elewacji, zwieńc­zony 80-metrową iglicą. Najwyższy budynek w Polsce, zapro­jek­towany przez między­nar­o­dową pra­cown­ię Fos­ter + Part­ners, pomieś­ci przede wszys­tkim kom­for­towe biu­ra. Jed­nak jego szczegól­ną atrakcją będzie taras widokowy, położony na wysokoś­ci 230 metrów, a więc dwukrot­nie więk­szej niż ten w Pałacu Kul­tu­ry i Nau­ki. Wido­ki będą też mogli podzi­wiać goś­cie restau­racji na 46. i 47 piętrze budynku.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

Her­manow­icz Rews­ki Architek­ci – pro­jek­tan­ci pozostałych budynków Var­so

Niższe budyn­ki Var­so stworzą nową, śród­miejską pierze­ję wzdłuż ul. Chmiel­nej. Dwa budyn­ki biurowe „wyros­ną” kaskad­owo ze wspól­nego, kilkupiętrowego podi­um o kami­en­nej elewacji w kolorze beżowym. Na ich dachach pow­staną zielone tarasy, gdzie na co dzień będą mogli pra­cow­ać i odpoczy­wać pra­cown­i­cy firm dzi­ała­ją­cych w Var­so.

„Zachowanie przy­jaznej skali zabu­dowy Var­so wzdłuż uli­cy Chmiel­nej, otwartość na otocze­nie i sprzy­janie ruchowi piesze­mu wokół i wewnątrz budynków to nasze główne założe­nia. Ogóln­o­dostęp­ne partery spraw­ią, że Var­so wtopi się w sieć śród­miejs­kich uliczek. Dzię­ki licznym przeszk­le­niom, budyn­ki zyska­ją lekkoś­ci, a ich wnętrza będą zachę­cały spacerow­iczów do wejś­cia do środ­ka. W słoneczne dni, goś­cie i pra­cown­i­cy biur w Var­so będą mogli sko­rzys­tać z kaw­iar­ni­anych ogród­ków na zewnątrz czy przestrzeni wypoczynkowej na dachach budynków” mówi Stanisław Rews­ki, wspól­nik w biurze pro­jek­towym HRA Architek­ci.

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.