Runął fragment historycznego muru okalającego Sinfonię Varsovia

Fot. Marek Borkowski

„Dziś w nocy runął frag­ment muru oka­la­ją­ce­go Sinfonia Varsovia od stro­ny uli­cy Terespolskiej” – infor­mu­je nas Pan Marek Borkowski, rad­ny dziel­ni­cy Praga Południe. Więcej może­my prze­czy­tać w inter­pe­la­cji, jaką rad­ny wysłał Tomaszowi Kucharskiemu, bur­mi­strzo­wi dziel­ni­cy, z proś­bą o rato­wa­nie zabyt­ko­we­go miejsca:

„Nie jest to byle jaki mur, ale ma on swo­ją war­tość histo­rycz­ną, jest bowiem ostat­nim ele­men­tem świad­czą­cym, że w tym miej­scu tj. u zbie­gu uli­cy Terespolskiej i Groszowickiej stał pomnik wysta­wio­ny w 1846 roku z pole­ce­nia cara Mikołaja I według pro­jek­tu Antonio Adaminiego. Był on jed­nym z całej serii podob­nych monu­men­tów wzno­szo­nych przez Rosjan na polach bitew. Wystawiony w tym miej­scu miał upa­mięt­niać pole­głych Rosjan w bitwie pod Olszynką Grochowską 25 lute­go 1831 r. kie­dy armia rosyj­ska dowo­dzo­na przez Iwana Dybicza stra­ci­ła oko­ło dzie­się­ciu tysię­cy żołnierzy.”

Rzeczywiście widać, że mur jest w opła­ka­nym sta­nie i nale­ży mu się reno­wa­cja lub przy­naj­mniej zabez­pie­cze­nie ist­nie­ją­ce­go fragmentu.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.