Runął fragment historycznego muru okalającego Sinfonię Varsovia

Fot. Marek Borkows­ki

„Dziś w nocy runął frag­ment muru okala­jącego Sin­fo­nia Varso­via od strony uli­cy Tere­spol­skiej” – infor­mu­je nas Pan Marek Borkows­ki, rad­ny dziel­ni­cy Pra­ga Połud­nie. Więcej może­my przeczy­tać w inter­pelacji, jaką rad­ny wysłał Tomas­zowi Kucharskiemu, bur­mistr­zowi dziel­ni­cy, z prośbą o ratowanie zabytkowego miejs­ca:

„Nie jest to byle jaki mur, ale ma on swo­ją wartość his­to­ryczną, jest bowiem ostat­nim ele­mentem świad­czą­cym, że w tym miejs­cu tj. u zbiegu uli­cy Tere­spol­skiej i Gros­zow­ick­iej stał pom­nik wys­taw­iony w 1846 roku z polece­nia cara Mikoła­ja I według pro­jek­tu Anto­nio Adaminiego. Był on jed­nym z całej serii podob­nych mon­u­men­tów wznos­zonych przez Ros­jan na polach bitew. Wys­taw­iony w tym miejs­cu miał upamięt­ni­ać poległych Ros­jan w bitwie pod Olszynką Gro­chowską 25 lutego 1831 r. kiedy armia rosyjs­ka dowod­zona przez Iwana Dybicza straciła około dziesię­ciu tysię­cy żołnierzy.”

Rzeczy­wiś­cie widać, że mur jest w opłakanym stanie i należy mu się renowac­ja lub przy­na­jm­niej zabez­piecze­nie ist­niejącego frag­men­tu.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.