Rusza budowa wieżowca Mennica Legacy Tower

26 październi­ka br. nastąpi ofic­jalne przekazanie placu budowy gen­er­al­ne­mu wykon­aw­cy kom­plek­su biurowego Men­ni­ca Lega­cy Tow­er na warsza­wskiej Woli. Real­iza­c­ja wspól­nej inwest­y­cji Gol­ub Get­H­ouse oraz Men­ni­ca Pol­s­ka S.A. powin­na zająć około 33 miesię­cy. Za jej wyko­nanie odpowia­da fir­ma War­bud S.A.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Mate­ri­ały pra­sowe
Przewidy­wany ter­min odd­a­nia do użytku niższego, 10-piętrowego zachod­niego budynku Men­ni­ca Lega­cy Tow­er to IV kwartał 2018 roku, nato­mi­ast 33-piętrowej wieży – III kwartał 2019 roku.

Men­ni­ca Lega­cy Tow­er zaofer­u­je łącznie 65 630 m² powierzch­ni naj­mu. W 140-metrowej wieży zna­jdzie się 50 752 m², a w budynku zachod­nim kole­jne 14 880 m². Dzię­ki dużej powierzch­ni typowego pię­tra – 2 000 m2 brut­to – oraz elasty­cznoś­ci biur, Men­ni­ca Lega­cy Tow­er spełni najwyższe stan­dardy ergonomii użytkowa­nia. W kom­plek­sie biurowym zas­tosowane zostaną zaawan­sowane tech­no­log­icznie sys­te­my, włącza­jąc kon­trolę dostępu zin­te­growaną z sys­te­mem zarządza­nia wind, sterowanie oświ­etle­niem i kli­matyza­cją z poziomu tele­fonu komórkowego, czy concierge, które usprawnią korzys­tanie z biur najem­com oraz przełożą się na realne obniże­nie kosztów zuży­cia energii. Pon­ad­to, ofer­tę funkcjon­al­ną dopełnią zielone tarasy na dachach oraz restau­rac­ja i kaw­iar­nia mieszczące się na parter­ach. Oba budyn­ki zaofer­u­ją też 4 500 m² powierzch­ni hand­lowo-usłu­gowej.

Na podziem­nym czterokondy­gna­cyjnym parkingu zna­jdą się m.in. punk­ty ład­owa­nia samo­chodów elek­trycznych oraz 300 miejsc dla row­erów wraz z infra­struk­turą dla row­erzys­tów, w tym nieza­leżnym, bez­piecznym wjaz­dem, win­da­mi, szat­nią wraz z pryszni­ca­mi oraz stacją naprawy.

Na początku październi­ka br. pro­jekt Men­ni­ca Lega­cy Tow­er zwyciężył w kat­e­gorii na najlep­szy eko­log­iczny pro­jekt 2016 roku w konkur­sie Green Build­ing Awards orga­ni­zowanym przez Pol­skie Sto­warzysze­nie Budown­ict­wa Eko­log­icznego.

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.