Rusza budowa wieżowca Mennica Legacy Tower

26 paź­dzier­ni­ka br. nastą­pi ofi­cjal­ne prze­ka­za­nie pla­cu budo­wy gene­ral­ne­mu wyko­naw­cy kom­plek­su biu­ro­we­go Mennica Legacy Tower na war­szaw­skiej Woli. Realizacja wspól­nej inwe­sty­cji Golub GetHouse oraz Mennica Polska S.A. powin­na zająć oko­ło 33 mie­się­cy. Za jej wyko­na­nie odpo­wia­da fir­ma Warbud S.A.

Fot. Materiały prasowe

Fot. Materiały prasowe

Przewidywany ter­min odda­nia do użyt­ku niż­sze­go, 10-pię­tro­we­go zachod­nie­go budyn­ku Mennica Legacy Tower to IV kwar­tał 2018 roku, nato­miast 33-pię­tro­wej wie­ży – III kwar­tał 2019 roku.

Mennica Legacy Tower zaofe­ru­je łącz­nie 65 630 m² powierzch­ni naj­mu. W 140-metro­wej wie­ży znaj­dzie się 50 752 m², a w budyn­ku zachod­nim kolej­ne 14 880 m². Dzięki dużej powierzch­ni typo­we­go pię­tra – 2 000 m2 brut­to – oraz ela­stycz­no­ści biur, Mennica Legacy Tower speł­ni naj­wyż­sze stan­dar­dy ergo­no­mii użyt­ko­wa­nia. W kom­plek­sie biu­ro­wym zasto­so­wa­ne zosta­ną zaawan­so­wa­ne tech­no­lo­gicz­nie sys­te­my, włą­cza­jąc kon­tro­lę dostę­pu zin­te­gro­wa­ną z sys­te­mem zarzą­dza­nia wind, ste­ro­wa­nie oświe­tle­niem i kli­ma­ty­za­cją z pozio­mu tele­fo­nu komór­ko­we­go, czy con­cier­ge, któ­re uspraw­nią korzy­sta­nie z biur najem­com oraz prze­ło­żą się na real­ne obni­że­nie kosz­tów zuży­cia ener­gii. Ponadto, ofer­tę funk­cjo­nal­ną dopeł­nią zie­lo­ne tara­sy na dachach oraz restau­ra­cja i kawiar­nia miesz­czą­ce się na par­te­rach. Oba budyn­ki zaofe­ru­ją też 4 500 m² powierzch­ni handlowo-usługowej.

Na pod­ziem­nym czte­ro­kon­dy­gna­cyj­nym par­kin­gu znaj­dą się m.in. punk­ty łado­wa­nia samo­cho­dów elek­trycz­nych oraz 300 miejsc dla rowe­rów wraz z infra­struk­tu­rą dla rowe­rzy­stów, w tym nie­za­leż­nym, bez­piecz­nym wjaz­dem, win­da­mi, szat­nią wraz z prysz­ni­ca­mi oraz sta­cją naprawy.

Na począt­ku paź­dzier­ni­ka br. pro­jekt Mennica Legacy Tower zwy­cię­żył w kate­go­rii na naj­lep­szy eko­lo­gicz­ny pro­jekt 2016 roku w kon­kur­sie Green Building Awards orga­ni­zo­wa­nym przez Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego.

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.