Ścigany listem gończym Adam Jan Kaźmierczak [PORTRET PAMIĘCIOWY]

Policjanci z Zespołu Kryminalnego Komisariatu w Sulejówku, poszu­ku­ją ści­ga­ne­go listem goń­czym, w związ­ku z wyro­kiem ska­zu­ją­cym w spra­wie kar­nej, 39-let­nie­go Adama Jana Kaźmierczaka. Policjanci ape­lu­ją do wszyst­kich osób, któ­re mogą znać miej­sce poby­tu ści­ga­ne­go męż­czy­zny, o kon­takt oso­bi­sty lub tele­fo­nicz­ny. Policjanci pro­szą o prze­ka­zy­wa­nie wszel­kich suge­stii oraz infor­ma­cji na nume­ry alar­mo­we 112 i 997 oraz bez­po­śred­nio do Komisariatu w Sulejówku na numer 22 783 99 66. Można też dzwo­nić do ofi­ce­ra dyżur­ne­go na numer 25 759 72 00 lub napi­sać na adres: policjaminskmazowiecki@​vp.​pl

1-57268

policja.waw.pl

Adam Jan Kaźmierczak jest miesz­kań­cem Sulejówka. Za ści­ga­nym męż­czy­zną Sąd Rejonowy w Wołominie wydał list goń­czy. Zgodnie z wyro­kiem temi­dy, ści­ga­ny ma do odby­cia karę 6 mie­się­cy pozba­wie­nia wolności.

Mężczyzna praw­do­po­dob­nie opu­ścił Sulejówek w oba­wie przed zatrzy­ma­niem i ponie­sie­niem odpo­wie­dzial­no­ści kar­nej. Dla funk­cjo­na­riu­szy waż­ny jest każ­dy sygnał, doty­czą­cy obec­ne­go miej­sca poby­tu i miej­sca ukry­cia się ści­ga­ne­go mężczyzny.

Adam Jan Kaźmierczak jest wzro­stu oko­ło 180 cm, ma nie­bie­skie oczy i widocz­ne bli­zny na pra­wym łuku brwio­wym i pra­wej dłoni

Funkcjonariusze dyżu­ru­ją cało­do­bo­wo pod nume­ra­mi tele­fo­nów: 22 73 99 66 – dyżur­ny Komisariatu Policji w Sulejówku, 25 759 72 00 ofi­cer dyżur­ny miń­skiej Komendy Policji. Można też dzwo­nić na nume­ry alar­mo­we Policji – 112 i 997 lub napi­sać wia­do­mość na adres: policjaminskmazowiecki@​vp.​pl

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.