Ścigany listem gończym Adam Jan Kaźmierczak [PORTRET PAMIĘCIOWY]

Polic­jan­ci z Zespołu Krymi­nal­nego Komis­ariatu w Sule­jówku, poszuku­ją ści­ganego lis­tem gończym, w związku z wyrok­iem skazu­ją­cym w spraw­ie karnej, 39-let­niego Adama Jana Kaźmier­cza­ka. Polic­jan­ci apelu­ją do wszys­t­kich osób, które mogą znać miejsce poby­tu ści­ganego mężczyzny, o kon­takt oso­bisty lub tele­fon­iczny. Polic­jan­ci proszą o przekazy­wanie wszel­kich sug­estii oraz infor­ma­cji na numery alar­mowe 112 i 997 oraz bezpośred­nio do Komis­ariatu w Sule­jówku na numer 22 783 99 66. Moż­na też dzwonić do ofi­cera dyżurnego na numer 25 759 72 00 lub napisać na adres: policjaminskmazowiecki@​vp.​pl

1-57268

policja.waw.pl
Adam Jan Kaźmier­czak jest mieszkańcem Sule­jówka. Za ści­ganym mężczyzną Sąd Rejonowy w Woło­minie wydał list gończy. Zgod­nie z wyrok­iem temidy, ści­gany ma do odby­cia karę 6 miesię­cy pozbaw­ienia wol­noś­ci.

Mężczyz­na praw­dopodob­nie opuś­cił Sule­jówek w obaw­ie przed zatrzy­maniem i poniesie­niem odpowiedzial­noś­ci karnej. Dla funkcjonar­iuszy ważny jest każdy syg­nał, doty­czą­cy obec­nego miejs­ca poby­tu i miejs­ca ukrycia się ści­ganego mężczyzny.

Adam Jan Kaźmier­czak jest wzros­tu około 180 cm, ma niebieskie oczy i widoczne blizny na prawym łuku brwiowym i prawej dłoni

Funkcjonar­iusze dyżu­ru­ją całodobowo pod numera­mi tele­fonów: 22 73 99 66 – dyżurny Komis­ariatu Policji w Sule­jówku, 25 759 72 00 ofi­cer dyżurny mińskiej Komendy Policji. Moż­na też dzwonić na numery alar­mowe Policji – 112 i 997 lub napisać wiado­mość na adres: policjaminskmazowiecki@​vp.​pl

komentarz(y)

Copyright © 2016 warszawawpigulce.pl Powered by BLUEICE Warszawę w Pigułce obsługuje Biuro Rachunkowe MP-Consulting i Partnerzy s.c.